Wpływ nastawy prądu na zmiany wielkości geometrycznych przekrojów napoin; The impact of the current settings to change the size of the geometric cross-section welds

Main Article Content

Robert Bęczkowski
Marek Gucwa

Abstract

W pracy przedstawiono zagadnienie określania zmian nastaw prądu napawania i odpowiadające temu zmiany uzyskiwanych przekrojów napoin w przypadku użycia drutu litego. Wykorzystywane do tego celu próby pozwalają zdaniem autorów z dużą dokładnością określić liczbę wykonywanych ściegów dla zadanych przekrojów napoin i spoin. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wielkościami geometrycznymi złącza wykonanego przy zmieniających się parametrach prądu przy nastawach 150, 200, 250, 300 A. Wykonano próby napawania z automatycznym posuwem palnika, przy wykorzystaniu materiału dodatkowego w postaci drutu litego o średnicy 1,2 mm. Uzyskane napoiny zostały poddane badaniom metalograficznym makroskopowym i przeanalizowane pod kątem uzyskanej geometrii ściegu.

Abstract

The paper presents the problem of determining changes in the settings of the welding current and corresponding to the change in cross-section welds obtained when using solid wire. Used for this purpose according to the authors attempt to allow has impact on the basic parameters characterizing the welded joint. The paper presents results of research on geometric quantities joint made at changing the parameters set welding current by settings of 150, 200, 250, 300 A. Tests were carried out with automatic feed welding torch, using the additive material with diameter of 1.2 mm. The resulting welds have been tested and analyzed metallographic macroscopic for checking geometry. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Bęczkowski and M. Gucwa, “Wpływ nastawy prądu na zmiany wielkości geometrycznych przekrojów napoin; The impact of the current settings to change the size of the geometric cross-section welds”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 9, Sep. 2014.
Section
Original Articles

References

Mistur L.: Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i międzynarodowych, KaBe, Krosno 2010.

Mizerski J.: Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG, REA, Warszawa 2013.

Ambroziak A.: Techniki wytwarzania spawalnictwo, Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

Baum L., Fichter V., Der Schutzgasschweiβer, Teil II: MIG-/MAG- Schweiβen, DVS, Band 12, Düsseldorf 1999.

Sosnowski B.: Porównanie kosztów spawania drutem litym i proszkowym. Praca inżynierska. Promotor: dr inż. Robert Bęczkowski, Częstochowa 2014.

Bęczkowski R.: Właściwości wykładzin trudnościeralnych stosowanych na elementy przesypowe wykonane techniką napawania drutem rdzeniowym, Rozprawa doktorska, Częstochowa 2007.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>