Wybrane aspekty napraw odlewów korpusów urządzeń energetycznych

Main Article Content

Robert Bęczkowski
Marek Gucwa

Abstract

Praca przedstawia analizę sposobu usuwania wad odlewniczych i wpływ wstępnego podgrzewania na jakość napawania drutem proszkowym. W artykule została przedstawiona charakterystyka ogólna materiałów używanych na odlewy korpusów ze wskazaniem na skład chemiczny oraz podstawowe właściwości mechaniczne. Wymieniono także główne cechy jakimi powinny się charakteryzować materiały użyte na odlewy oraz omówiono zabiegi obróbki cieplnej mającej wpływ na jakość napra- wianych powierzchni z szczególnym uwzględnieniem zagadnień podgrzewania przed pracami naprawczymi -regeneracyjnymi. Omówiono wady powstałe w procesie odlewania jak i zasygnalizowano niezgodności spawalnicze mogące powstać w trakcie prac spawalniczych. Wymienione zostały występujące wady, przyczyny ich występowania jak i sposoby, dzięki którym można ich uniknąć. Część pracy została poświęcona praktycznym zagadnieniom napraw odlewów. Omówiono główne czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem prac spawalniczych mających istotne znaczenie na jakość prowadzonych prac. Opisano doświadczenia w zakresie żłobienia palnikiem propanowo-tlenowym wad odlewniczych w połączeniu z napawaniem powstałych ubytków przy wykorzystaniu drutu proszkowego i konsekwencji braku zastosowania podgrzewania przed żłobieniem. 

Selected aspects of the repair of cast bodies of power equipment 

Abstract

The paper presents an analysis of how to remove casting defects and the influence of preheating on the quality of welding flux cored wire. This article presents the general characteristics of the materials used for casting bodies with an indication of the chemical composition and the basic mechanical properties. Also highlights the main features of which should be characterized by the materials used for casting and heat treatment procedures discussed having an impact on the quality of the repaired area with particular emphasis on the heating before repair work. Defects which are discussed in the process of casting and welding signaled discrepancies that may arise during welding. These defects are present, their causes, and ways in which they can be avoided. Part of the work has been devoted to practical issues casting repairs. These are the main preparatory activities before welding which are important to the quality of the work. Experiments are described in terms of gouging torch propane-oxygen casting defects in conjunction with the resulting loss hardfacing using flux-cored wire and the consequences of non-application of heating before gouging.Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Bęczkowski and M. Gucwa, “Wybrane aspekty napraw odlewów korpusów urządzeń energetycznych”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 5, May 2015.
Section
Original Articles

References

PN EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali

PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod ciśnieniem.

Dobrzański L.A; Podstawy Nauki o materiałach i metaloznawstwo,

WNT, Warszawa 2002.

Perzyk M., S Waszkiewicz S., Kaczorowski M., Jopkiewicz A.; Odlewnictwo, WNT, Warszawa 2000.

Wodecki D.; Technologie naprawy odlewów korpusów oraz uzbrajania komór zaworowych turbin wielkogabarytowych wykonanych ze stali energetycznych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2010

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>