Wpływ parametrów napawania drutem z rdzeniem metalicznym na wydajność procesu i parametry geometryczne ściegu

Main Article Content

Robert Bęczkowski
Marek Gucwa

Abstract

W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu zmian nastaw prądu napawania z użyciem drutu rdzeniowego z wypełnieniem metalicznym i odpowiadające temu zmiany uzyskiwanych przekrojów napoin. Wykorzystywane do tego celu próby i określone równania pozwalają zdaniem autorów z dużą dokładnością określić ilość wykonywanych ściegów dla zadanych przekrojów napoin i spoin. W pracy zebrano wyniki badań nad wielkościami geometrycznymi złącza wy- konanego przy określonych nastawach prądu. Do prób automatycznego napawania wykorzystano materiał dodatkowy T 46 3 MM 2 H5 o średnicy 1,2mm. Wykonane napoiny zostały przygotowane do badań metalograficznych makroskopowych i analizowane pod kątem uzyskanej geometrii ściegu oraz uzyskanej masy ściegu. 

Influence of surfacing parameters made by metal cored wire on the performance of the process and the geometric parameters of the bead 

Abstract

The paper presents the problem of determining changes in the settings of the welding current and corresponding to the changes in cross-section welds obtained when using metal cored wire. Used for this purpose tests and determined equations, according to the authors, allows to determine the number of joints performed for specified sections of welding beads. Tests were carried out with automatic feed welding torch, using the additive material T 46 3 MM 2 H5 with diameter of 1.2 mm. The paper presents results of research on weight of bead and geometric quantities joint made by certain weldign current settings. The resulting welds have been tested and analyzed metallographic macroscopic for checking geometry and weight of bead Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Bęczkowski and M. Gucwa, “Wpływ parametrów napawania drutem z rdzeniem metalicznym na wydajność procesu i parametry geometryczne ściegu”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Original Articles

References

PN EN ISO 9692; Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali; Część 2: Spawanie stali łukiem krytym. PKN, Warszawa 2014 .

Mistur L.; Spawanie łukowe w osłonach gazowych według wytycznych krajowych i międzynarodowych, KaBe, Krosno 2010.

Mizerski J.; Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG, REA, Warszawa 2013.

Ambroziak A.; Techniki wytwarzania spawalnictwo, Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.

Baum L., Fichter V., Der Schutzgasschweiβer, Teil II: MIG-/MAG- Schweiβen, DVS, Band 12, Düsseldorf 1999.

Kaczmarzyk J.; Analiza wydajności stapiania materiałów dodatkowych w metodzie MAG. Praca inżynierska. Promotor: dr inż. Robert Bęczkowski, Częstochowa 2016.

Katalog Lincoln Electric.

Bęczkowski R., Gucwa M., Wpływ nastawy prądu na zmiany wielkości geometrycznych przekrojów napoin, Przegląd Spawalnictwa 9/2014.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>