Characteristics of cladding welds made by Laser Metal Deposition technology

Main Article Content

Katarzyna Łuczkowska
Janusz Adamiec
Michał Urbańczyk

Abstract

This paper presents the results of pad welds made by laser metal deposition technology (LMD) in Institute of Welding in Gliwice. LMD technology allows for the creation of functional coatings with improved mechanical properties and additionally allows minimizing costs by repair ing the element and preventing expensive replacement. The tests were conducted on precisely cast test blades working in the hot part of the engine. The studies included analyses of the macro- and microstructure of the pad welds, the base materials, and the heat-affected zones. The industrial practice confirms that the Inconel 713C alloy is a low-weldability material with hot cracking tendencies, however, the obtained results prove that minimizing the amount of heat entering the material eliminates the formation of cracks, thus enabling its repair.


in polish

Charakterystyka napoin wykonanych technologią Laser Metal Deposition

W artykule przedstawiono wyniki prób napawania proszkowego z użyciem wiązki laserowej (LMD ang. Laser Metal Deposition) wykonanych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Technologia LMD umożliwia wytworzenie funkcjonalnych powłok o ulepszonych właściwościach mechanicznych, a dodatkowo pozwala na minimalizację kosztów poprzez naprawę elementu, zapobiegając tym samym kosztownej wymianie. Badania prowadzone były na precyzyjnie odlewanych łopatkach pracujących w gorącej części silnika. Badania obejmowały analizę makro i mikrostruktury napoiny, materiału podłoża i strefy wpływu ciepła. Praktyka przemysłowa potwierdza, że stop Inconel 713C jest materiałem trudnospawalnym ze skłonnościami do pękania gorącego, jednak otrzymane wyniki dowodzą, że zminimalizowanie ilości wprowadzanego ciepła do materiału eliminuje powstawanie pęknięć umożliwiając tym samym jego naprawę.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Łuczkowska, J. Adamiec, and M. Urbańczyk, “Characteristics of cladding welds made by Laser Metal Deposition technology”, Weld. Tech. Rev., vol. 90, no. 5, May 2018.
Section
Original Articles

References

Dudziak B.: Examples of parts regeneration used in the internal combustion engines made in LMD technology. Combustion Engines, 2013, 3, pp. 977-980.

Dobrzański L.A.: Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.

Kusiński J.: Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej. Wydaw. Nauk. Akapit, Kraków 2000.

Pilarczyk J., Banasik M., Dworak J., Stano S.: Centrum laserowe Instytutu Spawalnictwa możliwości, badania i zastosowania przemysłowe, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 2010, vol. 54, s. 44-50.

Pilarczyk J., Banasik M., Dworak J., Stano S.: Technologiczne zastosowania wiązki laserowej w Instytucie Spawalnictwa, Przegląd Spawalnictwa, 2006, 78, s. 6-10.

Hejwowski T.: Badania odporności na zużycie ścierne i erozyjne powłok napawanych, Inżynieria Materiałowa 5, 2006, s. 1005-1008.

Napadłek W., Bogdanowicz Z.: Próby technologiczne napawania laserowego zaworów wylotowych silnika lotniczego. Journal of KONES, 2007, 4, s. 285-294.

E. Tasak, A. Ziewiec: Pękanie spoin w procesie krzepnięcia, Przegląd Spawalnictwa, 2007, s. 14-18.

Klimpel A.: Technologie napawania i natryskiwania cieplnego, Gliwice 1999.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>