Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych; Finned pipes laser welding technology

Main Article Content

Janusz Adamiec
Grzegorz Kokot
Michał Więcek

Abstract

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie wymaga ciągłego poszukiwania nowych źródeł energii, rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji energii elektrycznej wymaga nie tylko napraw i modernizacji eksploatowanych jednostek, ale także budowy nowych bloków na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne. Podwyższenie sprawności termicznej przy jednoczesnej redukcji kosztów energii możliwe jest dzięki zastosowaniu rur żebrowanych na wymienniki ciepła. W pracy przedstawiono technologie wytwarzania rur ożebrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej technologii spawania laserowego opracowanej w Energoinstalu. Wykorzystanie laserów dyskowych dużej mocy umożliwia spawanie rur ożebrowanych z kilkakrotnie większą wydajnością w stosunku do technologii spawania łukowego, przy zachowaniu restrykcyjnych wymagań jakościowych i technicznych.

Abstract

The increase in demand for electricity in Europe requires a continuous search for new sources of energy, engineering and technology solutions. Maintaining the current level of electricity production requires not only repair and modernization of the operating units, as well as construction of new blocks of supercritical and ultrasupercritical. Increasing thermal efficiency while reducing energy costs is possible through the use of finned tubes for heat exchangers. This paper presents the technologies of finned tubes, with particular emphasis on innovative laser welding technology developed in the Energoinstal company. The use of high power disk laser allows the welding of finned tubes several times more efficient compared to arc welding technology, while maintaining stringent quality and technical requirements. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Adamiec, G. Kokot, and M. Więcek, “Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych; Finned pipes laser welding technology”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 5, May 2014.
Section
Original Articles

References

Breeze P.: Raising steam plant efficiency Pushing the steam cycle boundaries. PEI Magazine, Vol. 20, Iss. 4, April, 2012.

Huseman R.: Advanced (700oC) PF Power Plant. A Clean Coal

European Technology. Advanced Material for AD700 Boilers,

Cesi Auditorium, Milano, 2005.

Najgebauer E. Patrycy A.: Zobowiązania polskiej energetyki

wobec EU. www.geoland.pl

Dziemidowicz Z., Szyszka P., Krupa I.: Bloki na horyzoncie. Wymagania techniczne nowych jednostek wytwórczych w PGE Elektrowni Opole S.A. Energetyka Cieplna i Zawodowa 11/2011.

Kokot G., John A., Kus W.: new Possibility in Welding Simulation by Finite Element Method, Mechanika 2010: Proccedings of 15th International Conference, Kaunas, 2010, 251-256.

MSC. Marc Volume A: Theory of user information, ver 2005.

Goldak J. Chakravarti A., Bibby M.: A new finite element model for welding heat sources, Metallurgical Tranactions B, Vol.

B, June 1984.

Gawrysiuk W., Adamiec J., Więcek M.: Możliwości spawania

laserowego i hybrydowego ścian szczelnych oraz rur ożebro- wanych, Konferencja Spawanie w Energetyce, Opole Jarnołtówek 2008.

Adamiec J., Gawrysiuk W., Więcek M.: Zautomatyzowane stanowisko do spawania rur ożebrowanych laserem dysko wym. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/2010, Gliwice.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>