Wpływ technologii spawania laserowego na strukturę i właściwości złącza nadstopu niklu Inconel 625

Main Article Content

Janusz Adamiec
Katarzyna Łyczkowska
Agnieszka Tomaszewska

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości złączy spawanych laserowo rur ożebrowanych z nadstopu Inconel 625 stosowanych na wymienniki ciepła. W odniesieniu do składu chemicznego poddano ocenie mikro- i makrostrukturę złączy poprzez zastosowanie mikroskopii świetl- nej. Stwierdzono, że zastosowanie spawania laserowego dla rur ożebrowanych przy odpowiednich parametrach spełnia wymagania towarzystw kwalifikacyjnych. Opracowana technologia umożliwiła uzyskanie złącza z pełnym przetopieniem o jednorodnym składzie chemicznym, wąskiej strefie ciepła i spoinie bez niezgodności spawalniczych. 

The impact of laser welding technology on the structure and properties of Inconel 625 nickel superalloy joint 

Abstract

The paper presents the results of the evaluation of the quality of finned tubes on laser welding technology of Superalloy Inconel 625 used in heat exchangers. Referring to the chemical composition has been evaluating microand macrostructure through the use of light microscopy. It has been found that the laser welding technology applied in the finned tubes meets the requirements set by the licensing authorities. The developed technology enabled one to obtain a joint with full penetration, of homogeneous chemical composition, a narrow heat-affected zone and a fusion weld area without welding imperfections. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Adamiec, K. Łyczkowska, and A. Tomaszewska, “Wpływ technologii spawania laserowego na strukturę i właściwości złącza nadstopu niklu Inconel 625”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Original Articles

References

J. Adamiec, M. Więcek, G. Kokot, Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 86 (5), s.3-9, 2014.

Praca zbiorowa pod red. prof. hr. hab. inż. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera Spawalnictwo. Tom 2, WNT, Warszawa 2005.

http://www.bibusmetals.pl/fileadmin/editors/countries/bmpl/Data_ sheets/Inconel_625_karta_katalogowa.pdf, 09.05.2015.

J. Adamiec, E. Tasak, L. Tuz, K. Pańcikiewicz, Ocena mikrostruktury wy- branych stopów niklu Przegląd Spawalnictwa, vol. 86 (5), s.64-67, 2014.

Praca zbiorowa pod red. Prof. J. Pilarczyka, Poradnik Inżyniera Spa- walnictwo. Tom 1, WNT, Warszawa 2003.

Z. Pakieła, Mikrostruktura i właściwości mechaniczne nadstopu Inconel 625, Obróbka Plastyczna Metali, nr 3, s.143-154, 2010.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>