Spawanie złączy doczołowych jednorodnych ze stali Super 304H

Main Article Content

Maciej Gątarek
Jacek Słania
Łukasz Rawicki
Grzegorz Golański
Ryszard Krawczyk
Paweł Urbańczyk

Abstract

Przedstawiono zagadnienia dotyczące spawalności połączeń jednorodnych ze stali austenitycznej Super 304 H. Ponadto przeprowadzono badania oraz omówiono wyniki badań wykonanych złączy spawanych zgodnie z przewidzianym zakresem PN-EN 15614. 

Experience in welding of similar butt joint made of Super 304H steel 

Abstract

The paper presents experience in welding of similar butt joint made of Super 304H steel.In addition,studiem were carried out and discusses tere sults of butt joint according to the PN-EN 15614. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Gątarek, J. Słania, Łukasz Rawicki, G. Golański, R. Krawczyk, and P. Urbańczyk, “Spawanie złączy doczołowych jednorodnych ze stali Super 304H”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 4, Apr. 2016.
Section
Original Articles

References

Wstępna ocena wykonalności traktatu akcesyjnego w zakresie dyrektywy 2001/80/WE przez duże źródła spalania,data pobrania: 03.01.2015

http://www.geoland.pl/dodatek/energia_xxxv/energoprojekt.html;

Dyrektywa Nr2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.

Bolier Grade DMV 304HCu: Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes, 2008

Brózda J.: Stale austenityczne nowej generacji stosowane na urządzenia energetyki o parametrach nadkrytycznych i ich spawanie. Instytut Spawalnictwa, Gliwice,

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/004/39004945.pdf; data pobrania 11.12.2015 r.

Jachym R., Kwieciński K., Łomzik M., Urzynicok M.: Spawanie złączy do- czołowych jedno- i różnoimiennych ze stali Tempaloy A-3. Przegląd Spawalnictwa, vol. 84(4), str. 45-51, 2012.

Zbroja P., Ziewiec A., Tasak E.: Skłonność do pęknięć gorących austenitycznej stali Super 304H przeznaczonej do pracy w podwyższonej temperaturze. Przegląd Spawalnictwa, vol. 84 (1), str. 10-14, 2012.

PN-EN ISO 15614-1 Kwalifikowanie technologii spawania część. Część I [10] PNEN ISO 5173 - Badania niszczące złączy spawanych metali - Próba rozciągania próbek wzdłużnych stopiwa złączy spawanych

PN-EN 1321 - Badania niszczące spawanych złączy metali - Próba łamania [12] PN-EN ISO 5817- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>