Struktura i właściwości mechaniczne złącza ze stali T91 z niskostopową warstwą graniową

Kwiryn Wojsyk, Agata Merda, Ewelina Cieślak, Grzegorz Golański

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych złącza stali T91 spawanego dwoma materiałami dodatkowymi. Ścieg przetopowy wykonany był materiałem dodatkowym o składzie chemicznym zbliżonym do stali 10H2M, ścieg wypełniający materiał o składzie stali T/P91. Badane złącze poddane było obróbce cieplnej – wyżarzaniu 760 °C/2h. Badania nieniszczące i niszczące wykazały, że analizowane złącze spawane spełniało wymagania jakościowe na poziomie B oraz charakteryzowało się wymaganymi lub dostatecznymi właściwościami mechanicznymi. Badania strukturalne wykazały występowanie pomiędzy ściegiem graniowym a wypełniającym pojedynczej, o szerokości i długości rzędu kilku ziaren, strefy odwęglonej.


Słowa kluczowe


T91 steel; low alloy steel; root; TIG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brózda J.: Stale żarowytrzymałe nowej generacji, ich spawalność i własności złączy spawanych. Cel stosowania stali żarowytrzymałych nowej generacji, ich charakterystyka i wynikające korzyści. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 1, s. 41-49, 2004.

Łomozik M., Hernas A., Zeman M.: Effect of welding thermal cycles on the structure and properties of simulated heat-affected zone areas in X10Cr- MoVNb9-1 (T91) steel at a state after 100,000 h of operation, Mater. Sc. Eng. 637A, pp. 82-88, 2015.

Łomozik M., Zeman M., Jachym R.: Cracking of welded joints made of steel X10CrMoVNb9-1 (T91) – case study, Kovove Mater., (50), s. 285-294, 2012.

Brózda J.: Własności złączy ze stali P91 spawanych różnymi gatunkami spoiw, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 6, pp. 34-38, 2000.

Adamiec J.: Pękanie spawanych ścian szczelnych podczas eksploatacji, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 34-38, 2018.

Kudła K., Wojsyk K.: Ocena ilości ciepła wprowadzonego podczas procesów spawania łukowego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, s. 121-127, 2010.

Kudła K., Wojsyk K.: Obliczeniowa energia liniowa, a ilość ciepła wprowadzonego podczas spawania, Przegląd Spawalnictwa nr 12, s. 21-25, 2010.

Kudła K., Wojsyk K.: Czy sposób doprowadzania ciepła ma wypływ na geometrię spoin?, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, s. 140-144, 2012.

Wojsyk K., Macherzyński M.: Określanie energii liniowej spawania metodą pomiaru pól poprzecznych spoin, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5, s. 75-79, 2016.

Kudła K., Wojsyk K.: Possibilities of constructing safe and cort – effective shields for -heat exchangers, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 22 (6A) pp. 26-29, 2013.

Michalczyk J., Wojsyk K.: Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalności, Przegląd Spawalnictwa nr 5, s. 37-42, 2014.

Sorentino S.: Welding technologies for ultra-supercritical power plant materials, Materials for Ultra-Supercritical and Advanced Ultra-Supercritical Power Plants, pp. 274-316, 2017.

Pawełczyk W., Wojsyk K.: Możliwości i ograniczenia spawania rurowych złączy różnoimiennych spoinami o odmiennej grani, Przegląd Spawalnictwa nr 4, s. 57-62, 2016.

High Temperature and Creep-resistant Filler Metals – BÖHLER

PN-EN ISO 6507-1:2018-05: Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badania.

PN-EN ISO 148-1:2017-02: Metale – Próba udarności sposobem Charpy’ego – Część 1: Metoda badania.

PN-EN ISO 5173:2010: Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN 10216-2: Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v90i6.930

Refbacks

  • There are currently no refbacks.