Połączenia lutowane aluminium z miedzią stalą niestopową i stopową wykonane spoiwami cynkowymi

Main Article Content

Zbigniew Mirski
Tomasz Wojdat

Abstract

Wykonywanie połączeń lutowanych aluminium z innymi metalami, takimi jak: miedź, stal niestopowa i stopowa, związane jest z dużymi trudnościami. Problemy te wynikają głównie ze zróżnicowanych właściwości fizykochemicznych i mechanicznych spajanych materiałów. Ponadto występuje niebezpieczeństwo tworzenia się twardych faz międzymetalicznych powodujących kruchość połączeń lutowanych. W artykule przedstawiono wyniki prób zwilżalności i rozpływności badanych materiałów spoiwami cynkowymi. Przeprowadzono również badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz pomiary mikrotwardości i wytrzymałości na ścinanie połączeń lutowanych. 

Soldered joints aluminum with copper unalloyed steel and alloy steel made of zinc binders 

The performance of the opposite soldered joints aluminum with other metals, such as: copper, unalloyed steel and alloy steel is linked to major difficulties. These problems arise mainly from diverse physicochemical and mechanical properties of jointing materials. Moreover, there is a danger of creating a hard intermetallic phases causing fragility soldered joints. The results of wattability trials and surface area of melt zinc solder on tested materials are showed in the article. Also conducts metallographic research using illuminating microscopy and microhardness measurements and for shear strength soldered joints. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Z. Mirski and T. Wojdat, “Połączenia lutowane aluminium z miedzią stalą niestopową i stopową wykonane spoiwami cynkowymi”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 4, Apr. 2013.
Section
Articles

References

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H., Piwowarczyk T., Wojdat T.: Lutowanie miękkie aluminium z miedzią, Przegląd Spawalnictwa, nr 11/2009, s. 15-19.

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H., Piwowarczyk T., Wojdat T.: Badanie zwilżalności lutów cynkowych na powierzchni aluminium i innych metali, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2010, s. 48-53.

Pocica A., nowak A.: Technologia lutowania aluminium z miedzią, Spajanie, nr 1/2005, s. 9-12.

Pilarczyk J.: Poradnik inżyniera, Spawalnictwo, Tom 2, WNT, Warszawa 2005.

PN EN ISO 3677:2007 Spoiwa do lutowania miękkiego, twardego i lutospawania – Oznaczenie.

PN EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów.

www.metale-kolorowe.eu

PN-77/H-82120 Miedź – Gatunki.

PN EN 10130:2009 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze
stali niskowęglowych do obróbki plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy.

PN EN 10088:2007 Stale odporne na korozję – Część 1: Gatunki stali odpornej na korozję.

Sękowski K., Piaskowski J., Wojtowicz Z.: Atlas struktur znormalizowanych stopów odlewniczych, WnT, Warszawa 1972.

www.castolin.com

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>