Możliwości łączenia aluminium z miedzią lutami miękkimi na osnowie Sn-Zn

Main Article Content

Tomasz Piwowarczyk
Zbigniew Mirski
Kazimierz Granat
Tomasz Wojdat
Mirosław Zimon
Dawid Majewski

Abstract

Aktualne trendy w technikach spajania koncentrują się na łączeniu materiałów o różnych właściwościach, przy możliwie najmniejszym obciążeniu temperaturowym materiałów rodzimych. W artykule przedstawiono problemy występujące podczas lutowania aluminium z miedzią. Analizowano przydatność dostępnych na rynku topników do lutowania miękkiego tej pary materia- łów, jako spoiwo stosując niskotopliwy lut S-Sn91Zn9. Opracowano i testowano również topnik wg autorskiej receptury. Wykonano pomiary rozpływności, zwilżalności, mikrotwardości, makro- i mikroskopowe oraz próby wytrzymałości na ścinanie połączeń lutowanych. na podstawie wyników badań zaproponowano dalsze kierunki prac związanych z lutowaniem aluminium z miedzią spoiwami na bazie Sn-Zn. 

Possibilities of aluminum to copper joining with solders based on Sn-Zn

Abstract

Current trends in bonding techniques focus on joining dissimilar materials at the lowest possible temperature load of native materials. Problems encountered during soldering aluminum to copper are presented in this paper. Usefulness of commercially available fluxes for soldering this pair of materials using low melting solder S-Sn91Zn9 was analyzed. Flux prepared according to the authors formula was developed and tested as well. Measurements of spreadability, wettability, micro-hardness, and also macro- and microscopic and shear strength testing of solder joints were made. Basing on the research results the future directions of work for soldering aluminum with copper with Sn-Zn based solders were proposed. 

 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Piwowarczyk, Z. Mirski, K. Granat, T. Wojdat, M. Zimon, and D. Majewski, “Możliwości łączenia aluminium z miedzią lutami miękkimi na osnowie Sn-Zn”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 8, Aug. 2013.
Section
Original Articles

References

Ashby M. F., Jones D. R. H.: Materiały inżynierskie I, WNT, Warszawa 1997.

Lange A.: Badania spoiw do lutowania twardego różnoimiennych połączeń aluminium - miedź, Rozprawa doktorska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.

Schoer H.: Schweissen und Hartlöten von Aluminiumwerk- stoffen, DVS Verlag, Düsseldorf 1998.

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H., Piwowarczyk T., Wojdat T.: Lutowanie miękkie aluminium z miedzią, Przegląd Spawalnictwa, nr 11/2009, s. 15 19.

Mirski Z., Granat K., Drzeniek H., Piwowarczyk T., Wojdat T.: Badanie zwilżalności lutów cynkowych na powierzchni aluminium i innych metali, Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2010, s. 48-53.

Pod red. Pilarczyka J.: Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, Tom 1 i 2, WNT, Warszawa 2003 i 2005.

Radomski T., Ciszewski A.: Lutowanie, WNT, Warszawa 1985.

Mirski Z., Drzeniek H., Wojdat T.: Analiza i ocena topników do lutowania aluminium i jego stopów, Spajanie, nr 1/2012, s. 39-42.

Różański M.: Wpływ dodatku tytanu w spoiwach cynkowych na zwilżalność powierzchni i własności mechaniczne połączeń lutowanych aluminium w gat. EN AW 1050, Przegląd Spawalnictwa, nr 2/2013, s. 19 23.

Cooper K.P., Jones H.n.: Microstructural evoluation in rapidly solidified Al-Cu-Si ternary alloys, Journal of Material Science, Vol. 36/2001, s. 5315-5326.

Ambroziak A., Derlukiewicz W., Białucki P.: Lutowanie akcesoriów do aluminiowych ram rowerowych, Przegląd Spawalnictwa, nr 10/2010, s. 12 15.

Mirski Z., Granat K., Bulica A.: Problemy występujące przy spajaniu miedzi ze stalą kwasoodporną, Wyd. OBR Gospodarki Remontowej Energetyki, Wrocław 2005, s. 211-222.

Mirski Z., Granat K., Winiowski A., Bulica A.: Porównanie me- tod spajania miedzi ze stalą austenityczną, Inżynieria Materiałowa, nr 3/2006, s. 205-208.

Prasałek A.: Lutowanie beztopnikowe miedzi ze stalą X6CrNiTi18-10 spoiwem CP 102 (L-Ag15P), Rozprawa doktorska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>