Ocena skłonności do pękania gorącego stali 304H

Agata Turowska, Janusz Adamiec

Abstrakt


Określenie skłonności do pękania spoin ze stali 304H jest istotne dla opracowania technologii spawania i napawania stali. Pęknięcia gorące powstają w odlewach, spoinie i strefie wpływu ciepła, w pewnym zakresie temperatury, zwanym zakresem kruchości wysokotemperaturowej (ZKW). W pracy podjęto badania, które obejmowały: ustalenie temperatury likwidus i solidus, wyznaczenie temperatury utraty wytrzymałości NST (Nil-Strength. Temperature), temperatury utraty plastyczności NDT (Nil-DuctilityTemperature) i temperatury odzyskania plastyczności DRT (Ductility. Recovery. Temperature). Uzyskane wyniki umożliwiły określenie zakresu kruchości wysokotemperaturowej dla stali 304H. Przeprowadzono również badania metalograficzne i fraktograficzne, które pozwoliły na poznanie mechanizmu powstawania pęknięć gorących w stali. Na tej podstawie opracowano technologię łączenia doczołowego spawanych rur ożebrowanych zapewniającą spełnienie wymagań klasy „B” zgodnie z PN-EN ISO 5817. 

Evaluation of susceptibility to hot cracking of steel 304H 

Abstract

Defining the susceptibility to hot cracking of steel 304H magnesium alloy welds is essential for elaborating welding and pad welding technology. Hot cracks arise in casts, weld and heat affected zone, in certain range of temperatures, called Brittle Temperature Range (BTR). This paper contains research covering: defining liquidus and solidus temperatures, determining Nil- Strength Temperature (NST), Nil-Ductility Temperature (NDT) and Ductility Recovery Temperature (DRT). Acquired results enabled to define Brittle Temperature Range of steel 304H. There have been also conducted metallographic and fractographic research, which enabled to get to know the mechanism of hot cracks arising in this steel. Based on results, technology of butt welding of finned tubes that meet the requirements of class B specified in PN-EN ISO 5817 was worked out. 
Słowa kluczowe


stal 304H; pękanie gorące; zakres kruchości wysokotemperaturowej; steel 304H; hot cracking; brittle temperature range

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kocurek R., Adamiec J.: Manufacturing technologies

Adamiec J.,Więcek M.,KokotG.:Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych, Przegląd Spawalnictwa 5/2014.

Tasak E.: Metalurgia spawania, Wydawnictwo JAK, Kraków 2008.

Adamiec P., Dziubiński J., Gruszczyk A. i in.: Metalurgia spawania, Wyd. Pol.Śl., Gliwice, 1992.

Gleeble 3800 Aplications, Welding Process Simulation 2000.

Butnicki S.: Spawalność i kruchość stali, WNT, Warszawa, 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i5.224

Refbacks

  • There are currently no refbacks.