Spawane zbiorniki ciśnieniowe osłabione otworami projektowane według WUDT/UC/2003

Main Article Content

Tomasz Piwowarczyk
Tomasz Nabielec

Abstract

W artykule przedstawiono problematykę projektowania zbiorników ciśnieniowych osłabionych otworami w świetle przepisów WUDT/UC/2003. Scharakteryzowano współczynnik osłabienia otworami w zależności od sposobu rozmieszczenia łączników na płaszczu lub dennicy zbiornika. Obliczono współczynniki osłabienia mostkami wzdłużnymi, obwodowymi i skośnymi części walcowej zbiornika. Dokonano analizy współczynników wytrzymałościowych dla wybranych przypadków konstrukcyjnych. Przeprowadzono obliczenia współczynnika osłabienia włazami rewizyjnymi i wyczystkami w części walcowej zbiornika. Określono wpływ osłabienia otworami den wypukłych i płaskich na grubość ich ścianki. Zaprezentowano wytyczne wzmacniania króćców w części walcowej i dennicy zbiornika ciśnieniowego. 

Openings weakened welded pressure vessels designed according to WUDT/UC/2003 

Abstract

In this paper issues of designing of pressure vessels weakened by openings in light of WUDT/UC/2003 regulations are presented. Openings weakening coefficient depending on nozzle spacing on vessel shell or head is characterized. Weakening coefficients for longitudinal, circumferential and oblique patterns of cylindrical part of tank are calculated. Analysis of strength reduction coefficients for selected cases of construction is made. Calculation of weakening coefficient for manholes and inspection handholes in tank shell were carried out. Influence of weakening by openings in dished and flat head on the thickness of its walls are determined. Guidelines of nozzle reinforcement in cylindrical part and head of pressure vessel are presented. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
T. Piwowarczyk and T. Nabielec, “Spawane zbiorniki ciśnieniowe osłabione otworami projektowane według WUDT/UC/2003”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 8, Aug. 2015.
Section
Original Articles

References

Dyrektywa 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępnienie na rynku urządzeń ciśnieniowych, 15.05.2014.

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych, 29.05.1997.

Dyrektywy urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE oraz proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE, broszura informacyjna, Projekt PL 0426: Wsparcie administracji publicznej, organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w procesie upowszechniania wśród małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy na temat Dyrektyw Nowego i Globalnego Podejścia, Warszawa 2010.

Ferenc K., Ferenc J.: Konstrukcje spawane, Połączenia, WNT, Warszawa 2006.

Sędek P.: Projektowanie urządzeń ciśnieniowych, Materiały szkoleniowe: Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2012.

Dudek A., Łaczek S.: Zbiornik ciśnieniowy spawany, materiały pomocnicze do projektu z podstaw konstrukcji maszyn, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.

Piwowarczyk T., Nabielec T.: Wpływ zależności kształtowo-wymiarowych i ciśnienia roboczego na grubość ścianki zbiorników ciśnieniowych projektowanych według WUDT/ UC/2003, Przegląd Spawalnictwa, nr 8/2015.

Warunki Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-2003, Wydanie 2, Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa 2005.

Dudek J.: Metoda odprężania mechanicznego naczyń ciśnieniowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Raport serii PRE 2/07, Wrocław 2007.

Słania J., Kaczor T.: Plan spawania zbiornika ciśnieniowego, Przegląd Spawalnictwa, nr 4/2010.

Pikoń J.: Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej, Elementy aparatury chemicznej, Cześć II, PWN, Warszawa 1979.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>