Wpływ energii liniowej spawania wiązką laserową na mikrostrukturę i wybrane właściwości połączeń ze stali AHSS na przykładzie CPW 800

Main Article Content

Maciej Różański
Adam Grajcar
Sebastian Stano

Abstract

Praca dotyczy problematyki spawania laserowego stali typu CPW 800 z mikrododatkami Ti i Nb. Próby spawania laserowego blach walcowanych termomechanicznie prowadzono techniką głębokiego przetopienia z wykorzystaniem lasera na ciele stałym. Przeprowadzono próby przy różnej energii liniowej procesu, a następnie wykonano badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe oraz oceniono twardość materiału rodzimego, strefy wpływu ciepła i spoiny. Określono wpływ energii liniowej spawania na szerokość spoiny. Twardość spoiny wynosi około 400 HV1 niezależnie od energii liniowej spawania, a dominującym składnikiem strukturalnym złącza jest martenzyt niskowęglowy. Przedstawiono wyniki badania wytrzymałości na rozcią- ganie połączeń spawanych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Różański, A. Grajcar, and S. Stano, “Wpływ energii liniowej spawania wiązką laserową na mikrostrukturę i wybrane właściwości połączeń ze stali AHSS na przykładzie CPW 800”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 2, Feb. 2015.
Section
Original Articles

References

Adamczyk J., Grajcar A.: Blachy samochodowe typu DP i TRIP walcowane metodą obróbki cieplno-mechanicznej. Hutnik Wiadomości Hutnicze nr 7-8/2004, s. 305-309.

Senkara J.: Współczesne stale karoseryjne dla przemysłu motoryzacyjnego i wytyczne technologiczne ich zgrzewania. Przegląd Spawalnictwa nr 11/2009, s. 3-7.

Krajewski S., Nowacki J.: Mikrostruktura i właściwości stali o wysokiej wytrzymałości AHSS. Przegląd Spawalnictwa nr 7/2011, s. 22-27.

Kowielski S., Mikno Z., Pietras A.: Welding of advanced high- strength steels. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/2012, s. 5-14.

Rutkowski D., Ambroziak A.: Wpływ umocnienia laserowego współczesnych stali karoseryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego na właściwości mechaniczne. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5/2014, s. 50-58.

Stano S.: Spawanie laserowe blach o zróżnicowanej grubości przeznaczonych na półfabrykaty karoserii samochodowych typu tailored blanks. Prace prowadzone w Instytucie Spawalnictwa. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 2/2005, s. 24-28.

Grajcar A., Różański M.: Spawalność wysoko wytrzymałych stali wielofazowych AHSS. Przegląd Spawalnictwa, nr 3/2014, s. 22-31.

Gipiela M.L., Nikhare C., Marcondes P.V.P.: Experimental and numerical investigation of hole expansion on CPW800 steel. AIP Conf. Proc. 1567, Numisheet2014, 2013, s. 406-409.

Grajcar A.: Struktura stali C-Mn-Si-Al kształtowana z udziałem przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem plastycznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

Papkala H.: Zgrzewanie oporowe metali. Wydawnictwo KaBe, Krosno 2003.

Gould J.E., Khurana S.P., Li T.: Predictions of microstructures when welding automotive advanced high-strength steels. Welding Journal nr 5/2006, s. 111-116.

Klimpel A.: Technologie laserowe w spawalnictwie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Poggio S., Ponte M., Gambaro C., Adamowski J.: Badanie zgrzewalności oporowej stali AHSS DP600. Przegląd Spawalnictwa nr 12/2005, s. 22-25.

Zadroga L., Pietras A., Węglowska A.: Zgrzewanie rezystancyjne punktowe blach typu DP450 i DP600. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2007, s. 49-55.

Węglowski M.S., Stano S., Osuch W., Michta G.: Laser welding of DP steel characterization of microstructure of steel and welded joint. Inżynieria Materiałowa nr 3/2010, s. 256-259.

Grajcar A., Różański M., Stano S., Kowalski A., Grzegorczyk B.: Effect of heat input on microstructure and hardness distribution of laser welded Si-Al TRIP-type steel. Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2014, 2014, doi. org/10.1155/2014/658947.

Grajcar A., Różański M., Stano S., Kowalski A.: Microstructure characterization of laser-welded Nb-microalloyed silicon-aluminum TRIP steel. Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 23, 2014, s. 3400-3406.

Cretteur L., Koruk A.I., Tosal-Martinez L.: Improvement of weldability of TRIP steels by use of in-situ preand post- heat treatments. Steel Research, vol. 73, 2002, s. 314-319.

Amirthalingam M., Hermans M.J.M., Richardson I.M.: Microstructural development during welding of silicon and aluminum based transformation induced plasticity steels - inclusion and elemental partitioning analysis. Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 40A, 2009, s. 901-909.

Grajcar A., Różański M., Kamińska M., Grzegorczyk B.: Study on non-metallic inclusions in laser-welded TRIP-aided Nb-microalloyed steel. Archives of Metallurgy and Materials, vol. 59, 2014, s. 1163-1169.

Lisiecki A., Mańka J.: Spawanie blach ze stali S420MC o podwyższonej granicy plastyczności laserem diodowym dużej mocy. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 3/2012, s. 67-71.

Gruszczyk A., Griner S.: Własności połączeń spawanych i zgrzewanych stali obrobionych termomechanicznie. Przegląd Spawalnictwa nr 5-6/2006, s. 39-41.

Górka J.: Własności i struktura złączy spawanych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

Mroczka K., Zielińska-Lipiec A., Ratuszek W., Tasak E.: Identyfikacja składników strukturalnych w strefie wpływu ciepła w stalach o dużej wytrzymałości. Hutnik Wiadomości Hutnicze nr 7-8/2004, s. 396-399.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>