Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego; Cracks growth under cyclic bending in zirconium-steel joint made by explosive welding

Main Article Content

Mariusz Prażmowski
Dariusz Rozumek

Abstract

W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych w próbkach cyrkon-stal wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego. Badano próbki bez warstwy przetopionej A1 i z warstwą przetopioną A2. Badane próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym poddano zginaniu przy wartości średniej naprężenia równej zeru. Wykonano pomiary twardości (w skali mikro) w obszarze złącza. Wzrost pęknięć zmęczeniowych był cyklicznie mierzony przy użyciu mikroskopu optycznego. W próbkach obserwowano wzrost pęknięć zmęczeniowych równolegle do przyłożonego obciążenia. Rozwój pęknięć następował od strony stali, potem występował w cyrkonie. Dominowały pęknięcia transkrystaliczne zarówno w cyrkonie, jak i w stali.

Abstract

The paper presents fatigue crack growth in zirconium-steel specimens made by the explosive welding. Specimens without remelted layer A1 and with a remelted layer A2 were tested. The tested specimens of the rectangular cross-section were subjected to bending under the stress mean value equal to zero. The point measurement of hardness was performed in the joint area. The fatigue crack growth was measured in cycles by means of the optical microscope. In the specimens, the fatigue crack growth was observed in parallel to the applied loading. The crack growth started from the side of steel then was initiated in zirconium. At the crack paths in the zirconium and steel, transcrystalline cracks are dominating. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Prażmowski and D. Rozumek, “Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon-stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego; Cracks growth under cyclic bending in zirconium-steel joint made by explosive welding”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 4, Apr. 2014.
Section
Articles

References

Crossland B., Explosive welding of metals and its application, Claredon Press, Oxford, 1982.

Banker J., Advances in Explosion Welding, The Handbook of Advanced Welding, Woodhead Publishing Ltd, London, 2004.

Prażmowski M., Paul H., Rozumek D., Marcisz E., Influence of the microstructure near the interface of the fatigue life of explosively welded (carbon steel)/Zr clads, Key Engineering Materials, Vols. 592-593, 2014, pp. 704-707.

Rozumek D., Mieszane sposoby pękania zmęczeniowego materiałów konstrukcyjnych, Studia i Monografie, z. 241, Politechnika Opolska, Opole, 2009, s. 152.

Thum A., Petersen C., Swenson O., Verformung, Spannung und Kerbwirkung. VDI, Duesseldorf, 1960.

Prażmowski M., Paul H., Charakterystyka bimetali cyrkon- stal zgrzewanych wybuchowo przy różnych parametrach procesu, Przegląd Spawalnictwa, Warszawa, 4/2012, s. 15-21.

Prażmowski M., Paul H. : The effect of stand-off distance on the structure and properties of zirconium – carbon steel bimetal produced by explosion welding, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 57, no. 4, pp. 1201-1210.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>