Właściwości mechaniczne niejednorodnego złącza spawanego stali VM12/X20 po wyżarzaniu

Main Article Content

Joanna Jasak
Kwiryn Wojsyk
Grzegorz Golański

Abstract

Badaniu poddano niejednorodne złącza spawane martenzytycznych stali VM12/X20CrMoV12-1 (X20) łączone dwoma różnymi materiałami dodatkowymi. Do wypełnienia pierwszego ściegu (grani) zastosowano materiał dodatkowy przeznaczony dla stali X20, kolejne ściegi, włącznie z licowym, wykonano materiałem dodatkowym dla stali VM12. Na uzyskanych złączach przeprowadzono nieniszczące i niszczące badania ich jakości, które wykazały prawidłową budowę złączy bez niezgodności spawalniczych. Wyżarzanie złącza stali VM12/X20 w temperaturze 770 °C przez jedną godzinę pozwala na uzyskanie zbliżonych do pożądanych właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie, kąta gięcia i udarności) oraz twardości złącza na akceptowalnym poziomie ok. 320 HV10. Dłuższe czasy wyżarzania prowadzą do obniżenia zarówno udarności złącza, a w szczególności spoiny oraz wytrzymałości na rozciąganie. Jednocześnie twardość złącza ulega obniżeniu do wartości odpowiadającej twardości materiałów rodzimych, tj. stali VM12 i X20. Wykazano, że złącza tego typu umożliwiają uzyskanie właściwie pracujących zespołów roboczych w remontowanych instalacjach energetycznych. 

Mechanical properties of heterogeneous welded joint steels VM12/X20 after annealing 

Abstract

The study was heterogeneous welded joints VM12/ X20CrMoV12-1 (X20) martensitic steel used two different additional materials: the first pass - consumable dedicated for X20 steels, the following passes includ- ing face pass – consumable for VM12 steel. On the resulting joints are made non-destructive and destructive testing of the quality, which validated the correct joints structure and the absence of welding defects. Annealing joint VM12/X20 steel at a temperature of 770 °C for one hour allows to obtain similar to the desired mechanical properties (tensile strength, bending angle and impact re- sistance) and the hardness of the joint on the acceptable level of approx. 320 HV10. Longer annealing times lead to a reduction in toughness of both joints and in particular the tensile strength. At the same time the hardness of the joint is reduced to the hardness of the material that is native, i.e. VM12 and X20 steel. It was shown that joints of this type can produce valid working systems in repaired power plant facilities. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Jasak, K. Wojsyk, and G. Golański, “Właściwości mechaniczne niejednorodnego złącza spawanego stali VM12/X20 po wyżarzaniu”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 4, Apr. 2015.
Section
Articles

References

M. Zeman, S. Błacha: Spawalne martenzytyczne stale żarowytrzymałe nowej generacji, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86, Nr 4, s. 51÷61, 2014.

G. Golański, I. Pietryka, J. Słania, J. Jasak, P. Urbańczyk: Mi- krostruktura i właściwości mechaniczne złącza spawanego stali 12HMF po długotrwałej eksploatacji, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86, Nr 5, s. 49÷53, 2014.

M. Urzynicok, K. Kwieciński, J. Słania: Zastosowanie no- woczesnych metod spawania przy wykonywaniu połączeń doczołowych rur ze stali martenzytycznej P92 (X10CrWMo- VNb9-2), Przegląd Spawalnictwa, Vol. 81, Nr 10, s. 13÷19, 2009.

Y.Y. You, R.K. Shiue, R.H. Shiue, C. Chen: The study of carbon migration in dissimilar welding of the modified 9Cr-1Mo steel, Journal of Materials Science Letters, 20, 2001, 1429÷1432.

C. Sudha, R. Anand, S. Saroja, M. Vijayalakshmi: Evaluation of concentration dependant diffusion coefficients of carbon in a dissimilar joint of ferritic steels, Transactions of The Indian Institute of Metals, 63, 4, 2010, 739÷744.

M. Yamazaki, T. Watanabe, H. Hongo, M. Tabuchi: Creep rupture properties and fracture type of 9Cr-1Mo-V-Nb/18Cr-8Ni steel
dissimilar joints, Welding in the World, 55, 01-02, 2011, 67÷77.

W. Pawełczyk, K. Wojsyk: Własności złączy jednorodnych i niejednorodnych z udziałem stali VM12 i X20CrMoV12-1,
Niepublikowany raport – Elektrownia Bełchatów, 2014.

E. Tasak, A. Ziewiec, Spawalność materiałów konstrukcyjnych. Tom 1-Spawalność stali, Wydawnictwo JAK, Kraków,
2009.

K. Wojsyk, G. Golański, J. Jasak, J. Kupczyk: Mechanical
properties of dissimilar welding joints made of VM12/X20Cr- MoV12-1 steels, The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor Lake, Serbia, 2014, 314÷317.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>