Properties of titanium coatings deposited by friction processing onto AlN ceramics

Main Article Content

Michał Hudycz
Tomasz Chmielewski
Maciej Winiarski
Dariusz Golański

Abstract

The paper presents selected properties of titanium coating deposited onto AlN ceramic surface using friction method based on a mechanism of joint formation, where the energy of kinetic friction is directly transformed into heat and delivered in a specified amount directly to the created joint between layer and substrate material. Face structure, metallographic properties, morphology and stereoscopy structure and thickness have been investigated. 


in polish

Właściwości tytanowej powłoki metalizacyjnej osadzanej tarciowo na ceramice AlN

W pracy przedstawiono wybrane właściwości tytanowej powłoki metalizacyjnej wytworzonej na ceramice AlN metodą tarciową opierając się na mechanizmie powstawania połączenia, w którym energia tarcia kinetycznego jest bezpośrednio zamieniana na ciepło i dostarczana w ściśle określonej ilości do obszaru powstającego połączenia między warstwą a podłożem. W artykule scharakteryzowano tytanową powłokę metalizacyjną pod względem budowy fazowej, właściwości metalograficznych, morfologii powierzchni, struktury stereoskopowej powierzchni oraz grubości. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Hudycz, T. Chmielewski, M. Winiarski, and D. Golański, “Properties of titanium coatings deposited by friction processing onto AlN ceramics”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 5, May 2016.
Section
Original Articles

References

M. Hudycz, M. Winiarski, T. Chmielewski: Tarciowe metalizowanie ceramiki AlN tytanem, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87, nr 10, s. 31-35, 2015.

T. Chmielewski: Wykorzystanie energii kinetycznej tarcia i fali detonacyjnej do metalizacji ceramiki, Prace Naukowe PW, seria Mechanika, Zeszyt 232, s. 1-155. 2012

T. Chmielewski: Natryskiwanie detonacyjne metali na podłoża ceramiczne, Przegląd Spawalnictwa, vol.78, nr 9-10, s.80-83, 2006.

W. Włosiński, T. Chmielewski, M. Kucharczyk: Spajanie tarciowe stopów NiAl i FeAl ze stalą węglową St3S, Przegląd Spawalnictwa, vol.75, nr 1, s.6-12, 2004.

K. Pietrzak, D. Kaliński, M. Chmielewski, T. Chmielewski, W. Włosiński, K. Choręgiewicz: Processing of intermetallics with Al2O3 or steel joints obtained by friction welding technique, 12th Conference of the European Ceramic Society - ECerS XII, Stockholm, 2011.

W. Włosiński, T. Chmielewski, A. Grabowska, A. Góra: Warunki spajania tarciowego i struktura złączy Al2O3-Al i Al2O3-Cu, Przegląd Spawalnictwa, vol.75, nr 12, s.1-5, 2003.

A. Krajewski, M. Barlak, M. Hudycz, T. Chmielewski: Spajanie ceramiki korundowej modyfikowanej impulsami plazmy DPE + arc PVD, Prace Naukowe Programu Priorytetowego Nowe Technologie, zeszyt 5 s. 49-58, 2002.

M. Barlak, T. Chmielewski, M. Hudycz, A. Krajewski, W. Włosiński: Nowe metody spajania materiałów ceramicznych i metalowych, Prace Naukowe Programu Priorytetowego Nowe Technologie, zeszyt 4 s. 107-116, 2001.

M. Ossowski, M. Hudycz, T. Wierzchoń: Struktura i właściwości kompozytów warstwowych: stop tytanu-fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al, Przegląd Spawalnictwa, vol. 79, nr 8, s.13-16, 2007.

A. Krajewski, M. Hudycz: Wytrzymałość złączy ceramiczno-metalowych, Przegląd Spawalnictwa, vol.73, nr 8-9, s.50-53, 2001.

T. Chmielewski, D. Golański, W. Włosiński, J. Zimmerman: Utilizing the energy of kinetic friction for the metallization of ceramics, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences vol. 63, No 1, pp. 201- 207, 2015.

G. Rogalski, D. Fydrych, W. Walczak: Wpływ cyklu cieplnego na właściwości zgrzewanych wybuchowo złączy stal-aluminium, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, nr 6, s. 60-54, 2013.

G. Rogalski, D. Fydrych, W. Walczak: Zastosowanie zgrzewania wybuchowego do wytwarzania kompozytów metalowych z osnową ceramiczną, Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, nr 6, s. 54-59, 2013.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>