Wykorzystanie metod nieniszczących do oceny połączeń klejowych stosowanych w budowie nowoczesnych pojazdów szynowych

Main Article Content

Jakub Kowalczyk
Wojciech Sawczuk
Dariusz Ulbrich

Abstract

W referacie zaprezentowano możliwości zastosowania metod nieniszczących, w szczególności metody ultradźwiękowej do oceny jakości połączeń klejowych stosowanych w budowie nowoczesnych pojazdów szynowych. W pierwszej kolejności przedstawiono charakterystykę i zastosowanie samych połączeń klejowych. W dalszej części przedstawiono ogólną charakterystykę metod oceny jakości tych połączeń - z podziałem na metody nieniszczące oraz metody niszczące. Szczególny nacisk położono na ultradźwiękową metodę oceny połączeń klejowych ze względu na jej potencjalną możliwość wykorzystania we współczesnym przemyśle. W pracy przedstawiono również aparaturę ultradźwiękową wykorzystywaną do badań połączeń klejowych znajdujących zastosowanie we współczesnych pojazdach szynowych oraz przykładowe wyniki badań połączenia dwóch stalowych elementów za pomocą żywicy epoksydowej. 

Use of non-destructive methods for assessing the adhesive joints used in construction of modern railway vehicles 

Abstract

In this paper the possibility of using non-destructive methods, in particular ultrasonic method to evaluate the quality of adhesive joints used in the construction of modern railway vehicles was presented. In the first place, the characterization and use of an adhesive joints was presented. Next, the general characteristics of methods for assessing the quality of these connections - divided on the non-destructive and destructive methods was shown. Particular emphasis was placed on the ultrasonic method for assessing the adhesive joints because of its potential ability to use in today’s industry. In the article was also shown an apparatus for ultrasonic testing of adhesive joints applicable in modern railway vehicles and results obtained during the test of connection of two metal parts with epoxy resin. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
J. Kowalczyk, W. Sawczuk, and D. Ulbrich, “Wykorzystanie metod nieniszczących do oceny połączeń klejowych stosowanych w budowie nowoczesnych pojazdów szynowych”, Weld. Tech. Rev., vol. 88, no. 11, Nov. 2016.
Section
Articles

References

Sika Corporate Quality Procedure CQP033-1 – Bead Adhesion.

Czaplicki J.: Klejenie tworzyw konstrukcyjnych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1987.

Kowalczyk J., Jósko M.: badanie połączeń klejowych stosowanych w budowie autobusów metodą ultradźwiękową, 40 KKBN, Warszawa.

Adams R. D., Drinkwater B. W.: Nondestructive testing of adhesively-bonded joints, NDT&E International, Vol. 30, 2, 1997, pp. 93 – 98.

Pilarski A.: Ocena wytrzymałości adhezyjnej połączeń warstwowych za pomocą metod ultradźwiękowych. Rozprawa doktorska, IPPT PAN, Warszawa 1983 (biblioteka IPPT PAN).