Badanie własności złączy ze stali S355J2G3 spawanej laserem

Main Article Content

Piotr Białucki
Artur Lange
Wiesław Derlukiewicz
Jakub Kędzia
Mateusz Kusztal

Abstract

Przedmiotem badań były złącza doczołowe ze stali S355J2G3 o grubości 8 mm, spawane laserem dyskowym Nd:YAG o mocy 2 kW bez podgrzewania wstępnego. Wykonano analizę metalograficzną złączy, określono rozkłady twardości w obszarze spoiny, przeprowadzono statyczna próbę rozciągania złączy poprzecznych i zbadano ich udarność. Uzyskane spoiny były wolne od niezgodności spawalniczych wewnętrznych i zewnętrznych jednak twardość w spoinie wynosząca ok. 500 HV1 wskazuje na celowość zastosowania procesu podgrzewania wstępnego. 

Testing of properties of laser made joints of S335J2G3 steel 

Subject of the research were butt joints made of S335J2G3 steel of 8 mm thick welded by 2 kW Nd:YAG disc laser without of preheating. The metallographic analysis was made, the hardness of the joint measured, static tensile test of transverse joints was conducted and impact strength measured. Welds appeared to be free of internal and external welding imperfections, the gained hardness in the joint – some 500 HV1 makes the consideration of preheating reasonable however. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Białucki, A. Lange, W. Derlukiewicz, J. Kędzia, and M. Kusztal, “Badanie własności złączy ze stali S355J2G3 spawanej laserem”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 6, Jun. 2015.
Section
Articles

References

PN-EN ISO 9015-1 – Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie twardości – Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo.

PN-EN ISO 9015-2 – Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie twardości – Część 2: Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo.

PN-ENISO4136–Badania niszczące spawanych złączy metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN ISO 9016 – Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie.

Kusztal M.: Badania własności złączy ze stali konstrukcyjnej spawanych laserem. Praca dyplomowa, PWr 2014r.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>