Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych

Main Article Content

Rafał Kaczmarek

Abstract

Artykuł dotyczy wykorzystania głowic podwójnych do wykrywania nieciągłości punktowych w ultradźwiękowej metodzie badań nieniszczących. Przedstawiono wyniki badań świadczące o zróżnicowanej charakterystyce wiązki ultradźwiękowej w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Charakterystyka ta wpływa bezpośrednio na wyznaczenie położenia nieciągłości punktowych. Badania wykazały, że wiązka ultradźwiękowa głowicy podwójnej o częstotliwości 4MHz posiada dwa maksima ciśnienia akustycznego nie pokrywające się z geometrycznym środkiem głowicy. Nieznajomość tejże charakterystyki może skutkować popełnieniem znacznego błędu zarówno w odniesieniu do zlokalizowania nieciągłości, jak i jej oceny na podstawie kryteriów akceptacji zawartych w normach dotyczących badań ultradźwiękowych. 

The analysis of accuracy of determination of a point-type discontinuity position in ultrasonic testing using a double-transducer probe 

Abstract

The article concerns the use of double-transducer probes for detecting pointtype discontinuities in the ultrasonic non-destructive test method. The results of studies demonstrate the different characteristic of the ultrasonic beam in two mutually perpendicular directions. The characteristic directly affects the determination of a position of a pointtype discontinuity. Studies have shown that the ultrasonic beam formed by double probe with 4 MHz frequency has two sound pressure maxima that do not coincide with the geometrical centre of the probe. Unfamiliarity with the characteristic may result with committing a significant error both in relation with location of discontinuity, as well as its assessment on the basis of the acceptance criteria contained in the standards for ultrasonic testing. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
R. Kaczmarek, “Analiza dokładności wyznaczenia położenia nieciągłości punktowych w badaniach ultradźwiękowych z wykorzystaniem głowic podwójnych”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Original Articles

References

J. Deputat: Badania ultradźwiękowe Podstawy. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 1979.

A. Szymański: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie Tom 2 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998.

R. Kaczmarek, R. Krawczyk: Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji spawanych w aspekcie możliwości przeprowadzenia badań ultradźwiękowych wykonanych złączy. Przegląd Spawalnictwa, 2014, nr 7.

J.Słania: PlanyspawaniaTeoriaipraktyka, Agenda Wydawnicza SIMP Przegląd Spawalnictwa, Warszawa, 2013.

PN-EN 10228-3 Badania nieniszczące odkuwek stalowych Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych i martenzytycznych.