Jakość spoin w stalowych mostach w świetle wprowadzonych w 2014 r. zmian w wymogach norm PN-EN 1993-1-1 i PN-EN ISO 5817

Bernard Wichtowski, Janusz Hołowaty

Abstrakt


W 2014 r. w normie PN-EN 1993-1-1 wprowadzono nowe zależności przy ustalaniu klas wykonania konstrukcji stalowych, a w normie PN-EN ISO 5817 wprowadzono dodatkowe wymagania dla spoin w stali narażonej na zmęczenie. W artykule przedstawiono formę i zakres prowadzonych prac nad modernizacją Eurokodów przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Omówiono poszczególne nowe wymagania określone przez powyższe dwie normy. 

Quality of welds in steel bridges according to 2014 revisions of requirements in PN-EN 1993-1 and PN-EN ISO 5817 

Abstract

New regulations for selection of an execution class for steel structures were introduced in PN-EN 1993-1-1 and additional requirements for welds subjected to fatigue were introduced in PN-EN ISO 5817 in 2014. The form and the range of conducted works on modernisation of Eu- rocodes executed by European Committee for Standardisa- tion are presented. New particular requirements described by the standards were discussed. 
Słowa kluczowe


mosty stalowe; klasy wykonania; złącza spawane; steel bridges; execution classes; welded joints

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A. Hobbacher: Kierunki rozwoju technik spawania i łączenia w wykonawstwie wyrobów niezawodnych i ekonomicznych, Biuletyn IS w Gliwicach, nr 2/2014.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

B. Wichtowski, T. Czajkowski: Wymagania spawalnicze dotyczące stalowych konstrukcji budowlanych według norm dotychczasowych

oraz PN-EN 1090, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2011.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

B. Wichtowski, J. Hołowaty: Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań norm PN-EN 1090-2 i PN-EN ISO 5817, Inżynieria i Budownictwo, nr 2/2016.

J. Hołowaty, B. Wichtowski: Testing of welded joints in steel bridges

to European Standards. 8th International Symposium of Steel Bridges, Innovation & New Challenges, 2015 (SBIC-2015), Istanbul 2015.

J. Czuchryj, S. Sikora, K. Staniszewski: Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach stalowych kontrolowanych radiograficznie na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2, Przegląd Spawalnictwa, nr 3/2013.

B. Wichtowski: W sprawie nowych wymagań jakościowych dotyczących połączeń spawanych w mostach stalowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2015.

B. Wichtowski: Spawanie ortotropowych płyt mostów stalowych według PN-EN 1993-2 i PN-EN 1090-2, Inżynieria i Budownictwo, nr 6/2016.

P. A. Król, A. Pogorzelski, J. Sieczkowski: Normalizacja w sektorze

budowlanym - spojrzenie krytyczne, Inżynieria i Budownictwo, nr 6/2016.

B. Wichtowski: Wymagania normowe dotyczące spoin pachwinowych i rozkład naprężeń w spoinach podłużnych połączeń zakładkowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 1/2017.

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe.

A. Kozłowski: Kierunki zmian i przyszłość eurokodów dotyczących

projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych, Inżynieria i Budownictwo, nr 2/2016.

B. Wichtowski, J. Hołowaty: Jakość spoin czołowych w mostach w funkcji klas zmęczenia według norm europejskich i badań własnych, Inżynieria i Budownictwo, nr 9/2016.

Published document PD 6705-2:2010 Structural use of steel and aluminium. Part 2: Recommendations for the execution of steel bridges to BS EN 1090-2.

PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i5.766

Refbacks

  • There are currently no refbacks.