Problemy związane z oceną stanu technicznego rurociągów gazowych

Main Article Content

Bogusław Ładecki
Filip Matachowski

Abstract

Aktualne przepisy nie precyzują w zadowalający sposób zakresu monitorowania integralności rurociągów gazowych i dają jedynie ogólne wytyczne odnośnie monitorowania zjawisk korozyjnych w rurociągach, dopuszczając stosowanie prostych wzorów wytrzymałościowych bazujących na płaskim stanie naprężenia, podczas gdy rzeczywiste obiekty mają zwykle złożoną trójwymiarową strukturę. Takie podejście może być przyczyną znacznych błędów obliczeniowych naprężeń, co w połączeniu z brakiem odpowiednich kryteriów dopuszczenia, stanowi znaczny problem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo eksploatacji takich rurociągów. W pracy zaproponowano program kontroli integralności konstrukcji rurociągów, bazujący na wykonaniu kompleksowych pomiarów ubytków grubości, w połączeniu z badaniami nieniszczącymi. Wyniki pomiarów i badań nieniszczących stanowią podstawę do przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej MES, opartej na rzeczywistej geometrii i sposobie podparcia rurociągów. Uzyskane na tej podstawie informacje odnośnie najbardziej wytężonych obszarów konstrukcji rurociągów, stanowią podstawę do wytypowania obszarów krytycznych konstrukcji rurociągów, dla których opracować należy program ich monitoringu. 

Problems related to the assessment of the technical state of gas pipelines 

Abstract

Current regulations do not specify a satisfactory range of monitoring the integrity of gas pipelines and only give general guidelines for the monitoring of corrosion in pipes, allowing the use of simple strength designs based on a flat stress state, while the actual objects usually have a complex three-dimensional structure. Such an approach can lead to significant errors of calculation of stress, which in combination with the lack of appropriate criteria for admission, is a significant problem for the emergency services operating such pipelines. The paper proposes a control program for the structural integrity of pipelines, based on the performance of complex measurements of thickness defects, in conjunction with the non-destructive testing. The results of measurements and non-destructive testing are the basis for the stress analysis FEM, based on the actual geometry and manner of support the pipelines. Obtained on the basis of information on the most strenuous areas of the construction of pipelines, are the basis to bet on critical areas of the construction of pipelines for which should be developed monitoring program. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
B. Ładecki and F. Matachowski, “Problemy związane z oceną stanu technicznego rurociągów gazowych”, Weld.Tech.Rev., vol. 88, no. 10, Oct. 2016.
Section
Articles

References

PN-EN 14161+A1:2015 – Przemysł naftowy i gazowniczy. Rurociągowe systemy transportowe.

PN-EN 13480-1,2,3,4,5:2012 – Rurociągi przemysłowe metalowe.

PN-EN 12732+A1:2014 – Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne.

S. Bednarz, B. Ładecki, F. Matachowski: Ocena stanu technicznego
dwóch kolektorów DN 500 doprowadzających gaz z separacji do ciągu I i ciągu II. Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Kraków 2012.

S. Bednarz, B. Ładecki, F. Matachowski: Ocena stanu technicznego rurociągów DN 300 instalacji ciągu II. SITPNiG. Kraków 2013.

S. Bednarz, B. Ładecki, F. Matachowski: Ocena stanu technicznego rurociągów DN 300 instalacji ciągu I. SITPNiG. Kraków 2015.

O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor: Finite Element Method (5th Edition). Elsevier, 2000.

PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

PN-EN 1993: Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

J. Słania, K. Kołacza: porównanie metod spawania rurociągów preizolowanych, Przegląd Spawalnictwa, Vol 87, nr 11.

M. Marczak: Polerowanie magnetyczno-ścierne spoin doczołowych elementów rurowych, Przegląd Spawalnictwa, Vol 88, nr 3.

B. Wyględacz, T. Kik: Symulacja numeryczna wpływu zmian warunków technologicznych na rozkład naprężeń i odkształceń wymienników ciepła, Przegląd Spawalnictwa, Vol 88, nr 5.