Możliwości stworzenia maski spawalniczej z komputerowym przetwarzaniem przestrzennego obrazu zamiast filtrów spawalniczych

Ryszard Tadeusiewicz, Ilona Jastrzębska, Ryszard Jastrzębski

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwości zastąpienia maski spawalniczej z tradycyjnym filtrem optycznym na maskę spawalniczą wyposażoną w komputerowy system przetwarzania przestrzennego obrazu, umożliwiającą lepszą obserwację procesu spawania poprzez wyeliminowanie olśnienia wzroku spawacza, ułatwienie rozpoznawania granicy ciekłego jeziorka i poprawę widoczności krawędzi rowka. Ponadto wykorzystanie techniki rzeczywistości wzbogaconej pozwoli na przedstawianie dodatkowych informacji wspomagających proces spawania. W pracy omówiono metody analizy jakości płomienia i łuku spawalniczego, a także metody wykrywania granicy jeziorka oraz określenia głębokości wtopienia. Omówiono również nowoczesne metody filtracji obrazu pozyskanego z kamery cyfrowej oraz możliwości ich zastosowania w innowacyjnej masce spawalniczej z komputerowym przetwarzaniem obrazu. 

The possibility of creating a welding mask with computer processing of spatial image instead of welding filters 

The article presents possibility of replacing of the welding mask with a traditional optic filter by a welding mask with a computer spacial image processing system, which enables a better observation of the welding process through the elimination of the eyes blinding, facilitation the recognition of the welding pool boundary, and improvement of the back bead edge visibility. Moreover, utilization of an augmented reality technic will allows to present the additional information supporting the welding process. This work discusses methods for the analysis of flame and welding arc as well as for the recognition of pool boundary and penetration depth. Furthermore, the article presents modern methods for a filtration of images collected from a digital camera as well as opportunities of their application in a building of the innovative welding mask with the computer analysis of 3D image. 
Słowa kluczowe


spawanie; przetwarzanie obrazu; maska spawalnicza; filtr; jeziorko spawalnicze; welding; image analysis; welding mas; filter; welding pool

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


K. Lee: “Augmented Reality in Education and Traning. TechTrends”, vol. 56, nr 2, marzec/kwiecień 2012, s. 13-21.

W. Lucas, J. Smith, C. Balfor, D. Bertaso, G.Melton: “Wizyjna kontrola rozmiaru jeziorka spawalniczego w czasie rzeczywistym”, Przegląd Spawalnictwa, nr 1, 2009, s. 11-16.

Z. Wang, Y. M. Zhang, L.Wu: “Pomiar i określenie ugięcia powierzchni jeziorka spawalniczego oraz głębokości wtopienia spoiny w pulsacyjnym spawaniu MIG/MAG”, Przegląd Spawalnictwa, nr 3, 2013, s. 27-37.

S. Mann, R. Chun Hing Lo, K. Ovtcharov, S. Gu, D. Dai, C. Ngan, T. Ai: “Real Time HDR (High Dynamic Range)” Video for EYETAP Wearable Computers, FPGA-Based Seeing Aids, and GLASSEYES (EYETAPS), 25th IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engine- ering (CCECE), 2012.

M. Sukamu, R. Tsuboi, K. Kubo, S. Asai: “Development of welders training suport system with visual sensors, Dokument Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa IIW nr XII-1813-04, Materiały konferencji IIW w Osace 2004, s. 103-108.

R. Jastrzębski, B. Cyganek, J. Przytuła, I. Jastrzębska, K. Szczyrbak: “Wyszkolenie fizyczne spawaczy i lutowaczy gazowych kluczem do kopiowania ruchów spawacza na ruchy robota”, Dozór Techniczny, nr 4-5, 2014, s.74-82.

A. Murphy: „Wpływ oparów metalicznych na spawanie łukowe. Cz.3 Modelowanie łuku spawalniczego-wyniki. Dymy spawalnicze”, Prze- gląd Spawalnictwa, nr 11, 2012, s.3-11.

R. Tadeusiewicz , P. Korohoda: “Computer analysis and image processing [in Polish: Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów], Progress of Telecommunication Foundation Publishing House, Krakow, 1997.

A. Fabijańska: “Algorytmy poprawy jakości obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach właściwości fizyko- chemicznych wybranych metali i ich stopów, rozprawa doktorska na Politechnice Łódzkiej, data obrony - grudzień 2007.

A. Fabijańska: “A survey of subpixel edge detection methods on images of heat-emitting metal specimens”, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 22, no. 3, 2012, str. 695-710.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i1.558

Refbacks

  • There are currently no refbacks.