Szkolenie personelu badań nieniszczących w sektorze Utrzymania Ruchu Kolei

Jacek Słania, Andrzej Szymański, Łukasz Rawiński

Abstrakt


Bezpieczeństwo zestawów kołowych wymaga przeprowadzania systematycznych badań stanu technicznego zapewniających prawidłową eksploatację transportu szynowego. Badania wizualne w kolejnictwie stanowią podstawowe badania nieniszczące stanowiące podstawę do przeprowadzania innych badań. W sektorze kolejowym przeprowadza się również badania penetracyjne PT i badanie prądami wirowymi ET. Największe zastosowanie znalazły jednak badania magnetyczno-proszkowe MT i ultradźwiękowe UT. Doskonalenie metod badań defektoskopowych prowadzi do konieczności ciągłego szkolenia i kwalifikowania personelu wykonującego badania oraz certyfikacji według określonych w normach zasad w Sek- torze Utrzymania Ruchu Kolei. 

 

Training of Non–Destructive Testing (NDT) personnel in the sector of the Maintenance of Railways 

Abstract

The security of wheel sets requires carrying out a systematic study of technical condition that will ensure the correct operation of rail transport. Visual testing of the railway is the basic NDT that is then a basis to carry out other tests. There are also Liquid Penetrant Inspection (PT) and Eddy Current Testing (ET) carried out in the rail sector. However, mostly applied are Magnetic Particles Testing (MT) and Ultrasonic Testing (UT). Improving of the methods of defectoscopy (flaw detection tests) leads to the need for continuous training and qualification of the personnel performing the examination, as well as certification according to the rules defined in the standards of the Sector of the Maintenance of Railways. Słowa kluczowe


Sektor Utrzymania Ruchu Kolei; Badania nieniszczące MT i UT; Badania UT osi kolejowych; Badania MT cewką MINDEN

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grzegorz Hottowy - Wykrywanie pęknięć zmęczeniowych metodą ultradźwiękową w osiach pojazdów szynowych- - Przedsiębiorstwo EKSPLAST Sp.z o.o, Gliwice.2014r.

Materiały szkoleniowe w badaniach UT sektor kolejowy- Henryk Nikraszewicz- Wagon Service Ostróda.

Europejski Katalog Inspekcji Wizualnej (EVIC) dla osi wagonów towarowych.

Wytyczne TDT i IS dotyczące szkolenia personelu badań nieniszczą- cych w sektorze utrzymania ruchu kolei.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.546

Refbacks

  • There are currently no refbacks.