Badanie własności złączy ze stali S690QL spawanej metodą MAG

Main Article Content

Artur Lange
Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz
Andrzej Ambroziak
Tomasz Mach
Maciej Zwierzchowski

Abstract

Przedmiotem badań były złącza doczołowe ze stali S690QL o grubości 10 mm, spawane metodą MAG. Wykonano analizę metalograficzną złączy, określono rozkłady twardości w obszarze spoiny, przeprowadzono statyczna próbę rozciągania złączy poprzecznych i zbadano ich udarność. Uzyskane spoiny posiadały niezgodności spawalnicze których wymiary graniczne odpowiadały poziomowi jakości D. Maksymalna twardość złącza w strefie SWC wyniosła 317 HV10, minimalny kąt gięcia próbki wyniósł 90°. Wytrzymałość na rozciąganie wyniosła 853 MPa. 

Testing of properties of GMA welded S690QL steel 

The subject of the research were GMA welded butt joints made of 10 mm thick S690QL steel. The metallographic analysis of joints was made, hardness in the joint area was measured, the static tensile test and impact test of transverse joints conducted. Joints contained imperfections with size at the D quality level. Maximum hardness of the joint in the HAZ was 317 HV10, minimum angle of specimen bending was 90 deg. The measured tensile strength was 853 MPa. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Lange, P. Białucki, W. Derlukiewicz, A. Ambroziak, T. Mach, and M. Zwierzchowski, “Badanie własności złączy ze stali S690QL spawanej metodą MAG”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 6, Jun. 2015.
Section
Articles

References

PN-EN ISO 4136 – Badania niszczące złączy spawanych metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN ISO 9015-1 – Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie twardości – Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo.

PN-EN ISO 9016 – Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

PN-EN ISO 5173 – Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie.

MachT.:Spawalnośćstaliulepszanychcieplnieiwłasności złączy spawanych. Praca dyplomowa. PWr 2014r.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>