Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo

Main Article Content

Piotr Białucki
Andrzej Ambroziak
Wiesław Derlukiewicz
Artur Lange
Tomasz Bednarek

Abstract

W spawaniu grubych elementów pokrytych ogniowo cynkiem częstą praktyką jest mechaniczne usuwanie warstwy cynku i wykonywanie spoin metodą MAG, następnie spoiny oczyszcza się i zabezpiecza warstwą farby antykorozyjnej na bazie cynku, aluminium lub Al-Zn w sprayu. Podczas procesu spawania grubych blach wydziela się tak dużo ciepła, że często ulega uszkodzeniu nawet war- stwa cynkowa wewnątrz stalowych profili lub po przeciwnej stronie blach, co wpływa na zmniejszenie odporności korozyjnej części. W pracy przedstawiono wyniki badań nad lutospawaniem takich części z wykorzystaniem dwóch niskoenergetycznych metod spawania MIG oraz trzech spoiw na bazie miedzi: CuSi3, CuAl8 i CuSn6. Wykonane złącza lutospawane poddano badaniom wizualnym, wytrzymałościowym, metalograficznym i korozyjnym. Uzyskano złącza bez nadtopienia stali wykazujące wytrzymałość na ścinanie w granicach 305÷360 MPa dla spoiw CuSi3 i CuAl8 oraz 208÷233 MPa dla spoiwa CuSn. 

Influence of arc braze welding on the properties of joints of dip galvanized steel 

In welding of thick elements covered with fire deposited layer of zinc is common practice the removing of the layer of zinc and then welding of joint by the MAG method. After that joint is cleaned up and is protected by layer of anticorrosive paint on base of zinc, aluminum or Al-Zn in spray. During welding of thick sheet metals arises so a lot of warmth, that the zinc layer undergoes the damage often even the inside steel profiles or on opposite side of sheet metals which influences on decrease the resistance of corrosive part. The paper presents results of research on soldering of such elements using two low-energy methods of MIG welding and three copper base filler metal, grade CuSi3, CuAl8 and CuSn6. The completed brazed joints were tested visually and metallographically. Corrosion resistance and shear strength tests were determined also. The obtained joints without melting of steel showed shear strength in the range 305÷360 MPa for filler metal CuSi3 and CuAl8 and 208÷233 MPa for CuSn. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
P. Białucki, A. Ambroziak, W. Derlukiewicz, A. Lange, and T. Bednarek, “Wpływ lutospawania łukowego na właściwości złączy stali ocynkowanej ogniowo”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 9, Sep. 2013.
Section
Articles

References

Różański M.: Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych. Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2007, s. 7-12.

Ferenc K.: Spawalnictwo, WnT, Warszawa 2007.

Gruszczyk A.: Odporność korozyjna połączeń lutospawanych stali ocynkowanej. Przegląd Spawalnictwa, nr 9/2007, s. 32-36.

www.mssschweisstechnik.de/.../Prospekt_TPS_2700_40,0006,2251.pdf 03.04.10

www.cynkowanie.com.pl 15.03.2010

Gawrysiuk W.: Charakterystyka technologii lutospawania łukowego MIG/MAG, Przegląd Spawalnictwa, nr 2-3/2005, s. 17-20.

www.schmidschweissen.ch/docs/Schweisserwissen/broschuere_coldArc.pdf 03.04.10

www.bedra.com/e280/e286/.../BED_bercoweld_rz_22_01_ eng.pdf 03.04.10

www.bentsen-design.com/Tbentsenas/ColdArc.pdf 03.04.10

www.grillo.de/index.php?id=57&L=2 03.04.10

www.huta-olawa.com.pl/_upload/pliki/drutpl.pdf 03.04.10

www.chem-weld.com/PDF/mig-mag-schweissdraht.pdf
04.04.10

Bednarek T.: Badania właściwości złączy lutospawanych ze
stali ocynkowanych ogniowo, Praca dyplomowa, Wydział Mechaniczny. PWr, 2010, promotor dr inż. P. Białucki.

PN-EN ISO 9227.:2007 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>