Validation of the welding process as a tool of quality management

Main Article Content

Mirosława Wiśniewska
Maciej Matuszewski

Abstract

The study investigated the possibility of using the butt welding technology of pipe joints in terms of the obtained quality of connections. Trial couplings were made and a number of non destructive and destructive tests were performed. The analysis was carried out from the perspective of process management and quality. 

in polish

Walidacja procesu spawania jako narzędzie zarządzania jakością

W pracy przeanalizowano możliwości zastosowania technologii spawania doczołowych złączy rur w aspekcie uzyskanej jakości połączeń. Wykonano złącza próbne i dokonano szeregu badań nieniszczących i niszczących. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia zarządzania procesem i jakością. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
M. Wiśniewska and M. Matuszewski, “Validation of the welding process as a tool of quality management”, Weld. Tech. Rev., vol. 89, no. 5, May 2017.
Section
Articles

References

Kuzio T.: Kwalifikowanie technologii spawalniczych przez Instytut Spawalnictwa, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Nr 2/2007, s. 50–54.

Saperski M.: Procedura kwalifikowania technologii spawania konstrukcji offshore wg przepisów DNV, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Nr 6/2010 s. 57–62.

Warsz K., Czwórnóg B.: Wpływ badania i uznawania technologii spawania na jakość i koszty produkcji, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Nr 5/2000 s. 36–43.

Słania J.: Plan spawania carg płaszcza obrotowego, Przegląd Spawalnictwa 2/2011 s. 36–40.

Słania J.: Istota planu spawania, Przegląd Spawalnictwa 2/2011 s. 3–9.

Norma PN-CR ISO 15608:2002 Spawanie – Wytyczne systemu podziału materiałów metalowych na grupy.

Norma PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania – Część 1: Spawa- nie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.

http://www.e-spawalnik.pl.

Zasady kwalifikowania technologii spawania Wytyczne 74/P, PRS, 2007r. [10] Norma PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

PN-EN ISO 6520-1:2009 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach – Część 1: Spawanie.

PN-EN 895:1997 Badania niszczące spawanych złączy metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.

PN-EN ISO 9016:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali
– Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie.

PN-EN ISO 6507-1:2007 Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa– Część 1: Metoda badań.