Możliwości użycia fali akustycznej do diagnozy procesów spawalniczych

Maciej Pluta, Leszek Łatka

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwość zastosowania analizy zmian w fali akustycznej emitowanej w czasie spawania zrobotyzowanego metodą MAG do oceny stabilności procesu. Stwierdzono pewną korelację pomiędzy natężeniem prądu spawania a charakterystykami amplitudowo-częstotliwościowymi. Prezentowane wyniki mają charakter poznawczy i mogą stanowić podstawę do przyszłych prac. 

Possibility of using acoustic wave for diagnosis of welding processes 

Abstract

In the paper a possibility of application analysis of the changes in acoustic wave emitted in the welding time of robotized GMA for evaluation of process stability was presented. It was stated some correlation between weld- ing current and amplitude-frequency characteristics. Given results are preliminary studies and could be a basement for future works. 

Słowa kluczowe


spawanie; jakość procesu; fala akustyczna; przetwarzanie sygnałów; parametry spawania; welding; quality of the process; acoustic wave; signal processing; welding parameters

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Węglowski M.: Wykorzystanie promieniowania emitowanego przez łuk elektryczny do monitorowania procesu spawania metoda TIG, rozprawa doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010.

Luksa K.: Porównanie sygnałów rejestrowanych w obwodzie łuku spawalniczego i sygnałów dźwiękowych łuku metody GMA, Przegląd Spawalnictwa, vol. 74, (8-10), s. 66-69, 2002.

Honczarenko J.: Roboty przemysłowe, Warszawa, WNT, 2004.

Klimpel A.: Podręcznik spawalnictwa. T.1, Technologie spawania i cięcia, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.

Pluta M.: Badania jakości zrobotyzowanego spawania poprzez analizę fali akustycznej emitowanej w procesie, Praca Dyplomowa, Politechnika Wrocławska, 2017.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, T.1., Warszawa, WNT, 2003.

Pilarczyk J. (red.): Poradnik Inżyniera – Spawalnictwo, T.2., Warszawa, WNT, 2005.

Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, Warszawa, WKiŁ, 2003.

Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Warszawa, WNT, 2006.

Kirpluk M.: Podstawy akustyki, Warszawa, NTLMK, 2012.

Sztekmiler K.: Podstawy nagłośnienia i realizacji nagrań. Podręcznik dla akustyków, Warszawa, WKiŁ, 2011.

Klonecki W.: Elementy statystyki dla inżynierów, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i8.803

Refbacks

  • There are currently no refbacks.