Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień

Main Article Content

Dariusz Fydrych
Grzegorz Rogalski
Aleksandra Świerczyńska
Jerzy Łabanowski

Abstract

Najbardziej uniwersalną i ekonomiczną metodą remontów konstrukcji eksploatowanych pod wodą jest spawanie mokre elektrodami otulonymi. Ze względu na bardzo dobrą operatywność i stabilność jarzenia się łuku w środowisku wodnym stosuje się elektrody o otulinie rutylowej. Na rynku dostępnych jest kilka gatunków elektrod dedykowanych do prac podwodnych, których cena jest znacznie wyższa niż elektrod komercyjnych. Celem pracy było statystyczne zbadanie możliwości zastąpienia droższych elektrod specjalistycznych popularnymi zamiennikami. Na podstawie danych zgromadzonych z katalogów producentów materiałów dodatkowych do spawania i przy zastosowaniu technik analizy skupień (metody Warda i k-średnich) określono względne podobieństwo 37 gatunków elektrod rutylowych. Zastosowana metodologia pozwoliła na wytypowanie spośród analizowanych elektrod gatunków najbardziej zbliżonych pod względem składu chemicznego i własności stopiwa do elektrod przeznaczonych do prac podwodnych. 

Evaluation of usefulness of commercial covered electrodes for wet underwater welding with the use of cluster analysis 

Abstract

The most versatile and economical method of repair of underwater constructions is wet welding with coated electrodes. Due to the very good operability and stability of arc in a water environment electrodes with rutile coating are used. On the market there are several types of electrodes dedicated for underwater welding, whose price is much higher than commercial electrodes. The aim of this study was to statistically investigate the possibility of replacing expensive specialized electrodes with conventional alternatives. On the basis of data collected from manufacturers’ catalogues of consumables and by applying cluster analysis techniques (Ward and k-means methods), the relative similarity of 37 types of rutile electrodes was determined. The applied methodology allowed to nominate elec- trodes among the analysed types, which are most similar in chemical composition and properties of the weld metal to the electrodes designed for underwater works. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
D. Fydrych, G. Rogalski, A. Świerczyńska, and J. Łabanowski, “Ocena przydatności komercyjnych elektrod otulonych do spawania mokrego pod wodą z wykorzystaniem analizy skupień”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Articles

References

Zhang H.T., Dai X.Y., Feng J.C., Hu L.L.: Preliminary investigation on real-time induction heating-assisted underwater wet welding. Welding Journal 1/2015.

Fydrych D., Rogalski G, Łabanowski J.: Problems of underwater weld- ing of higher-strength low alloy steels. Institute of Welding Bulletin 5/2014.

Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G.: Weldability of high strength steels in wet welding conditions. Polish Maritime Research 2/2013.

Guo N., Yang Z., Wang M., Yuan X., Feng J.: Microstructure and mechanical properties of an underwater wet welded dissimilar ferritic/ austenitic steel joint. Strength of Materials 1/2015.

Gao W., Wang D., Cheng F., Deng C., Liu Y., Xu W.: Enhancement of the fatigue strength of underwater wet welds by grinding and ultrasonic impact treatment. Journal of Materials Processing Technology 223/2015.

Santos V.R., Monteiro M.J., Rizzo F.C., Bracarense A.Q., Pessoa E.C.P., Marinho R.R. Vieira L.A.: Development of an oxyrutile electrode for wet welding. Welding Journal 12/2012.

Jia C., Zhang T., Maksimov S.Y., Yuan X.: Spectroscopic analysis of the arc plasma of underwater wet flux-cored arc welding. Journal of Materials Processing Technology 213/2013.

Guo N., Xu C., Guo W., Du Y., Feng J.: Characterization of spatter in underwater wet welding by X-ray transmission method. Materials & Design 85/2015.

Guo N., Wang M., Du Y., Guo W., Feng J.: Metal transfer in underwater flux-cored wire wet welding at shallow water depth. Materials Letters 144/2015.

Bracarense A.Q., Pessoa E.C., Santos V.R.D., et al.: Comparative study of commercial electrodes for underwater wet welding. Soldagem & Inspeção 4/2010.

Pessoa E.C., Ribeiro L.F., Bracarense A.Q., et al.: Arc stability indexes evaluation on underwater wet welding. In ASME 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American So- ciety of Mechanical Engineers 2010.

Chen W.J., Gui C.B., Sun J.: Preparation of water-resistant electrode coating with palmitic acid by microwave reaction. Advanced Materi- als Research 228-229/2011.

Silva L.F., Santos V.R.D., Paciornik S., et al.: Influence of molybdenum in metal weld properties in welding wet with oxyrutillic electrodes. Soldagem & Inspeção 2/2013.

Guo N., Liu D., Gu W., Li H., Feng J.: Effect of Ni on microstructure and mechanical properties of underwater wet welding joint. Materials & Design 77/2015.

Perdomo-González L., Bracarense A., Quintana-Puchol R., Caires Pereira E., Rodríguez Pérez M., Duffus Scott, A.: Perspective of use of expanded polystyrene as an alternative waterproof coating for electrodes used in underwater wet welding. Revista Facultad de Ing- eniería Universidad de Antioquia 62/2012.

Rodríguez-Pérez M., Bracarense A., Perdomo-González L., Quintana- Puchol R. Duffus-Scott A.: Evaluación de diferentes tipos de barnices en la protección de electrodos para la soldadura subacuática. Ingeni- ería Mecánica 2/2012.

Bracarense A.Q., González L.P., Pessoa E.C.P., Puchol R.Q.: Development of tubular coated electrodes for underwater wet welding. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería 2/2010.

Młodak A.: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.

Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M.: Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości. WNT, Warszawa 2008.

Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Wy- dawnictwo Statsoft Polska, Kraków 2007.

Gatnar E., Walesiak M.: Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. PWN, Warszawa 2009.

Fydrych D., Sommer S., Rogalski G.: Wspomaganie decyzji zakupu urządzeń do spawania metodą MIG/MAG z wykorzystaniem analizy skupień. Przegląd Spawalnictwa 12/2014.

Fydrych D., Sommer S., Rogalski G.: Analiza skupień jako metoda wspomagania decyzji zakupu urządzeń prądu stałego do spawania metodą TIG. Logistyka 6/2014.

Szromek A.R., Krajewska-Siuda E.: Koncepcja klasyfikacji diagnostycznej dzieci z niskorosłością i jej ekonomiczne implikacje: ilościowe modele klasyfikacyjne w diagnostyce medycznej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

Białek M., Rutkowska J., Wieczorek P., Białek A.: Ocena jakości żywieniowej frakcji tłuszczowej wyrobów cukierniczych typu baton przeznaczonych dla dzieci. Problemy Higieny i Epidemiologii 2/2015.

Chudy-Laskowska K., Wierzbińska M.: Analiza infrastruktury transportowej w Polsce-wyniki badań. Logistyka 3/2011.

Młynarczuk M., Ładniak M.: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wyszukiwania obrazem wybranych struktur skał. Przegląd Górniczy 3/2014.

Kołodziejczak M.: Typologia krajów Unii Europejskiej ze względu na znaczenie i poziom korzystania z usług weterynaryjnych w rolnictwie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 1/2015.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>