Weldability of titanium Grade 2 on example of shell and tube heat exchanger

Main Article Content

Grzegorz Rogalski
Dariusz Fydrych
Michał Landowski
Jerzy Łabanowski

Abstract

The article describes the properties, application areas and problems with the weldability of titanium and its alloys. Procedure of TIG welding of shell and tube heat exchanger JAD B made of Grade 2 titanium was qualified and the results of non-destructive and destructive testing of welds were presented. Particular attention was paid to the difficulties associated with the preparation of edges before welding and as a result to the welding imperfections. 


in polish

Spawalność tytanu Grade 2 na przykładzie płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła

W artykule scharakteryzowano właściwości, obszary zastosowania i problemy związane ze spawalnością tytanu i jego stopów. Opracowano technologię spawania metodą TIG płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła typu JAD B z tytanu Grade 2, zaprezentowano wyniki badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych. Szczególną uwagę zwrócono na trudności związane z przygotowaniem krawędzi elementów do spawania i wynikające z nich niezgodności spawalnicze. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
G. Rogalski, D. Fydrych, M. Landowski, and J. Łabanowski, “Weldability of titanium Grade 2 on example of shell and tube heat exchanger”, Weld. Tech. Rev., vol. 87, no. 10, Oct. 2015.
Section
Articles

References

Świerczyńska A., Rogalski G., Fydrych D.: Badania właściwości i struktury spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 6/2010.

Rogalski G., Fydrych D.: Kwalifikowanie technologii spawania wg PN- EN ISO 15614-8 na przykładzie płyt sitowych w U-rurowych wymiennikach ciepła. Przegląd Spawalnictwa 2/2012.

Rogalski G., Łabanowski J., Fydrych D., Świerczyńska A.: Wpływ obróbki cieplnej na właściwości spawanych austenitycznych rur wymienników ciepła. Przegląd Spawalnictwa 6/2014.

www.secespol.pl

Bylica A., Sieniawski J.: Tytan i jego stopy. Warszawa, PWN 1985.

Tubielewicz K., Zaborski A.: Specyfika łączenia (spawania) stopów
tytanu. Technologia i Automatyzacja Montażu 2-3/2007.

Banasik M., Szczok E.: Osiągniecia i problemy w zakresie spawania tytanu i jego stopów Cz. I. Tytan tworzywo stosowane na konstrukcje spawane. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/1996.

Osip H., Wójcik J.: Zastosowanie stopów tytanu na konstrukcje okrętowe. Przegląd Spawalnictwa 12/1994.

Szymlek.: Spawanie elektronowe i spawanie TIG blach z tytanu technicznego. Advances in Materials Science 1/2008.

Lacki P., Adamus K.: Specyfika spawania cienkich blach tytanowych o różnych właściwościach mechanicznych. Obróbka Plastyczna Metali 3/2012.

Szymlek K.: Spawanie laserowe blach z tytanu technicznego. Przegląd Spawalnictwa 3/2009.

Szczok E.: Badania i zastosowanie łukowego spawania grubych blach tytanowych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 5/1997.

Szymlek K., Kania C.: Fouling of titanium and stainless steel in sea
water. Advances in Materials Science 2/2009.

Chmielewski T., Golański D.: Modelowanie numeryczne naprężeń
własnych w złączach Al2O3-Ti oraz Al2O3-(Ti+Al2O3) formowanych podczas natryskiwania detonacyjnego. Przegląd Spawalnictwa 9/2009.

Chmielewski T., Golański D.: Selected properties of Ti coatings deposited on ceramic AlN substrates by thermal spraying. Welding International 8/2013.

Orlicki R., Kłaptocz B.: Tytan i jego stopy – właściwości w stomatologii oraz sposoby przetwarzania. Inżynieria Stomatologiczna. Biomateriały. Tom I 1/2003.

Jażdżewska M., Zieliński A.: Modyfikacja struktury i właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V otrzymywanej techniką nadtapiania laserowego w warunkach ultraszybkiej krystalizacji. Inżynieria Materiałowa 5/2009.

http://www.rywal.com.pl

PN-EN ISO 15614-5:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii
spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 5: Spawanie
łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów.

PN-CR ISO 15608:2002 Spawanie. Wytyczne systemu podziału materiałów metalowych na grupy.

PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Gazy
i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy spawanych.

PN-EN ISO 3452-1:2013-08 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Część 1: Zasady ogólne.

PN-EN ISO 17636:2013-06 Badania nieniszczące spoin. Badania radiograficzne. Cześć 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną.

PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 4136:2013-05 Badania niszczące złączy spawanych metali. Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 5173:2010 Spawalnictwo. Badania niszczące spoin w materiałach metalowych. Badanie na zginanie.

PN-EN ISO 17639:2013-12 Badania niszczące spawanych złączy metali. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.

PN-EN ISO 6507-1:2007 Metale. Pomiar twardości sposobem Vickersa. Część 1: Metoda badań

Most read articles by the same author(s)