Wpływ techniki ściegu odpuszczającego na spawalność stali S355G10+N pod wodą

Dariusz Fydrych, Jacek Tomków, Grzegorz Rogalski, Jerzy Łabanowski

Abstrakt


W artykule scharakteryzowano idee spawania mokrego oraz stosowania techniki ściegów odpuszczających. Przedstawiono wpływ zastosowania techniki ściegu odpuszczającego na skłonność stali podwyższonej wytrzymałości S355G10+N do pękania zimnego wyrażoną twardością strefy wpływu ciepła w warunkach spawania podwodnego. Badania przeprowadzono na próbkach spawanych techniką mokrą elektrodami otulonymi (MMA). W wyniku zrealizowanych badań wykazano, iż zastosowana technika w przypadku konieczności spawania naprawczego konstrukcji oceanotechnicznych ze stali S355G10+N może prowadzić do istotnej poprawy własności złączy. 

Effect of temper bead welding on weldability of S355G10+N steel under water 

Abstract

The article describes the wet welding and the temper bead welding techniques. The effect of the application of temper bead welding on the susceptibility of S355G10+N high strength steel to cold cracking expressed by hard- ness of the heat affected zone in underwater welding conditions was presented. Research were carried out on wet welded samples made with coated electrodes (MMA). Realized studies showed, that the temper bead welding technique, in the case of the repair welding of underwater S355G10+N steel structures, can lead to significant improvements in properties of joints. 
Słowa kluczowe


spawanie pod wodą; spawanie mokre; stal o podwyższonej wytrzymałości; spawalność; pękanie zimne; underwater welding; wet welding; high strength steel; weldability; cold cracking

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fydrych D., Rogalski G, Łabanowski J.: Problems of underwater welding of higher-strength low alloy steels. Institute of Welding Bulletin 5/2014.

Łabanowski J., Fydrych D., Rogalski G.: Underwater welding – a review. Advances in Materials Science 3/2008.

Fydrych D.: Pękanie zimne stali spawanej w środowisku wodnym. Przegląd Spawalnictwa 10/2012.

Gao W., Wang D., Cheng F., Deng C., Liu Y., Xu W.: Enhancement of the fatigue strength of underwater wet welds by grinding and ultrasonic impact treatment. Journal of Materials Processing Technology 223/2015.

Guo N., Yang Z., Wang M., Yuan X., Feng J.: Microstructure and mechanical properties of an underwater wet welded dissimilar ferritic/ austenitic steel joint. Strength of Materials 1/2015.

Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G.: Weldability of high strength steels in wet welding conditions. Polish Maritime Research 2/2013.

Fydrych D., Rogalski G., Tomków J., Łabanowski J.: Skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali S420G2+M spawanej pod wodą metodą mokrą. Przegląd Spawalnictwa 10/2013.

Fydrych D., Łabanowski J., Rogalski G., Haras J., Tomków J., Świerczyńska A., Jakóbczak P., Kostro Ł.: Weldability of S500MC steel in underwater conditions. Advances in Materials Science, 2/2014.

Maksimov S.Y.: Предотвращение холодных трещин в зоне термического влияния при сварке под водой низколегированных сталей повышенной прочности. Збірник Наукових Праць НУК 4/2014.

Garašić I., Kralj S., Kožuh Z.: Investigation into cold cracking in underwater wet welding of API 5L X70 steel. Transactions of FAMENA 3/2009.

Fydrych D., Łabanowski J.: Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do spawania mokrego. Przegląd Spawalnictwa 2/2013.

Grubbs C.E.: Joint industry underwater welding development program. Phase I - final report. Global Divers & Contractors, Colorado School of Mines, 1995.

Łomozik M.: Morfologia i własności plastyczne obszarów strefy wpływu ciepła w stalowych złączach spawanych w aspekcie użycia ściegów odpuszczających. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.

Aloraier A., Ibrahim R., Thomson P.: FCAW process to avoid the use of post weld heat treatment. International Journal of Pressure Vessels and Piping 5/2006.

Kwieciński K., Łomozik M., Urzynicok M., Mariani P.: Welding new generation steel PB2 using conventional welding with and without PWHT with use of temper bead technique. Proceedings of Design, Fabrication and Economy of Metal Structures Conference, 24-26 April 2013, Miscolc Hungary.

PN-EN 10225:2011 Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN ISO 17639:2013-12 Badania niszczące spawanych złączy

metali. Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.

PN-EN ISO 9015-1:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali. Badanie twardości. Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo.

PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii

spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i9.447

Refbacks

  • There are currently no refbacks.