Metoda oceny stabilności układu łuk – urządzenie zasilające na podstawie przebiegów prądowo-napięciowych

Main Article Content

Krzysztof Skrzyniecki
Paweł Cegielski
Andrzej Kolasa
Paweł Kołodziejczak

Abstract

Zjawiska fizyczne zachodzące w łuku podczas spawania różnymi odmianami metody MAG zależą między innymi od parametrów elektrycznych układu źródło zasilania – łuk. W artykule przedstawiono nową metodę badań i oceny stabilności układu źródło zasilania – łuk na pod- stawie zarejestrowanych przebiegów prądowo–napięciowych. na drodze odpowiednich przekształceń, ściśle do- stosowanych do konstrukcji badanego źródła zasilającego oraz odmiany metody MAG, możliwe jest uzyskanie cennych informacji charakteryzujących badany obwód, w tym np. pozwalających na identyfikację zakłóceń towarzyszą- cych spawaniu, które w konsekwencji mogą doprowadzić do powstania niezgodności spawalniczych w złączu. W celu weryfikacji metody prowadzono badania w warunkach kontrolowanych, sztucznie wywoływanych zakłóceń przebiegu procesu z równoczesną rejestracją prądu spawania, napięcia łuku oraz obrazu przestrzeni łukowej z wykorzystaniem szybkiej kamery. 

Method of welding power supply – arc system stability assessment based on voltage-current waveforms 

The physical phenomena taking place in the arc column during various processes of MAG and MIG welding depend on both the welding conditions and the electrical parameters of power source–arc system. This paper presents a new method of an assessment of the stability of welding power supply–arc system based on voltage – cur- rent waveforms recorded during welding process. Trans- formations of the recorded waveforms assorted properly with the type of power supply and the kind of MAG welding process allows for acquiring information concerning any disturbances occurring in the welding circuit that might caused particular weld imperfections. In order to verify the proposed method a number of experiments has been carried on under controlled, artificially simulated disturbances of a welding process with simultaneous registration of current-voltage waveforms and pictures of the metal transfer modes across the arc column with the use of high-speed camera. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
K. Skrzyniecki, P. Cegielski, A. Kolasa, and P. Kołodziejczak, “Metoda oceny stabilności układu łuk – urządzenie zasilające na podstawie przebiegów prądowo-napięciowych”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 10, Oct. 2013.
Section
Original Articles

References

Cegielski P., Kolasa A., Skrzyniecki K., Kołodziejczak P.: Komputerowy system do badań właściwości statycznych i dynamicznych źródeł energii elektrycznej do spawania łukowego. Przegląd Spawalnictwa 1/2012, s. 3-9.

Cegielski P., Kolasa A.: Komputerowy system do badań właściwości statycznych i dynamicznych spawalniczych źródeł energii elektrycznej. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, zeszyt 215, Warszawa 2006, str. 135-149.

Cegielski P., Skrzyniecki K., Kolasa A., Kołodziejczak P.: Ba- danie stabilności układu łuk – urządzenie zasilające w warunkach symulowanych zakłóceń procesu spawania metodą MAG. Przegląd Spawalnictwa 4/2013, s. 18-27.

Projekt badawczy Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego nr n n503 206339 pt. Badanie zależności pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w łuku spawalniczym w różnych odmianach metody MAG a parametrami elektrycznymi układu łuk – urządzenie spawalnicze. Kierownik: prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kolasa.

Skrzyniecki K., Cegielski P., Kolasa A., Kołodziejczak P.: Charakterystyki statyczne nowoczesnych urządzeń do spawania łukowego. Przegląd Spawalnictwa 1/2013.

Skrzyniecki K., Kołodziejczak P., Cegielski P., Kolasa A.: Experimental studies on stability of power source – arc system of MAG welding processes. Proceedings of the Annual Session Of Scientific Papers, Vol. XII, IMT Oradea 2013, Ru- munia, 30 May - 01 June 2013, s. 227-230.

Skrzyniecki K., Krajewski A., Cegielski P., Hudycz M., Kolasa A.: Zastosowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych do badania urządzeń i procesów spawalniczych. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, zeszyt 229, Warszawa 2009, s. 115-124.

Materiały informacyjne firm: ABB, ESAB, Lincoln Electric, IMPACT WELDING.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>