Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Anna Olbrycht

Abstrakt


W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok metalowych chroniących konstrukcje stalowe przed korozją. Opisano korzyści płynące ze stosowania zanurzeniowych powłok cynkowych i powłok natryskiwanych cieplnie. W oparciu o krajowe i zagraniczne przykłady dokonano analizy kosztów wytwarzania i eksploatacji powłok metalowych w porównaniu do kosztów powłok malarskich. 


Metal coatings as corrosion protection of steel structures 

Abstract

In the article the purposes and principles of metal coatings, protecting the steel constructions against corrosion, were discussed. The benefits of using the hot-dip galvanized coatings and the thermal sprayed coatings were presented. On the basis of national and foreign examples the analysis of manufacturing and exploitation costs of thermal sprayed coatings in comparison to the cost of traditional painting systems were presented. 
Słowa kluczowe


powłoki metalowe; powłoki zanurzeniowe; powłoki natryskiwane cieplnie; zabezpieczenie antykorozyjne; Metal coatings; hot dip coatings; thermally sprayed coatings; corrosion protection

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kwiatkowski L., Milewski W.: Powłoki metalowe w ochronie przed korozją konstrukcji stalowych. Informator Gospodarczy PIKS 2009.

PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową – Wymagania i metody badań.

PN-EN ISO 14713-1:2010E Powłoki cynkowe – Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza – Część 1: Zasady ogólne dotyczące projek- towania i odporności korozyjnej.

Milewski W.: Powłoki metalowe natryskiwane cieplnie jako zabezpieczenie antykorozyjne obiektów mostowych. Międzynarodowa Konferencja „nowoczesne systemy ochrony antykorozyjnej obiektów mostowych” Kielce, maj 2009.

Guide for the protection of steel with thermal spray coatings of aluminium and zinc and their alloys and composites – Su- lit R.A. – American Welding Society – NTSC, Anaheim C.A 7-11.06.1993.

Sprawozdanie z pracy pt.: Techniczno – ekonomiczna analiza porównawcza powłok ochronnych natryskiwanych cieplnie z drutu Zn i Zn-Al produkowanych przez Z.M. Silesia, wykonanej pod kier. W. Milewskiego dla Z.M. Silesia w 2008.

Milewski W., Milewski P.: Korzyści wynikające z zastąpienia natryskiwania cieplnego powłok Zn powłokami Zn-Al, Inżynieria Powierzchni 4/2012.

Królikowska A.: Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych – nowelizacja z 2006 r. Załącznik do Zarządzenia nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006.

Nowicka E., Raduszkiewicz K.: Powłoki metalowe natryskiwane cieplnie jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji mostowych, Inżynieria Powierzchni 4/2012.

Wysokowski A.: Ograniczenie wpływu korozji na zmniejszenie nośności mostów stalowych poprzez zastosowanie natryskiwania cieplnego, Inżynieria Powierzchni 1/2007
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i2.108

Refbacks

  • There are currently no refbacks.