Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES; The repair technology of digger-excavator boom made with the support of FEM

Main Article Content

Zbigniew Mirski
Tomasz Wojdat
Kazimierz Banyś
Zbigniew Fałek

Abstract

Opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny problematykę związaną z przygotowaniem i technologią spawania w naprawie ustrojów nośnych urządzeń dźwigowych. Na przykładzie naprawy wysięgnika ładowarko-koparki zilustrowano wpływ zastosowanej metody naprawczej ustroju nośnego na jego trwałość eksploatacyjną. Wykazano, że przeprowadzenie naprawy w sposób niewłaściwy, bez przestrzegania zasad ujętych w odpowiednich normach, stanowi jedynie działanie doraźne, które rozwiązuje problem na krótki okres czasu, po którym wymagana jest kolejna naprawa. Opracowania odpowiedniej technologii naprawczej, zapewniającej wymaganą trwałość eksploatacyjną ustroju nośnego, dokonano przy wsparciu metodą symulacji numerycznej MES.

Abstract

The paper presents in a synthetic way the problems connected with the preparation and welding technology in the repair of lifting equipment superstructures. For example, repairing the boom digger-excavator illustrate the effect of the method of repair superstructure of its service life. It has been shown that the repairs done improperly, without compliance with the principles set out in the relevant standard is only a temporary solution, which solves the problem for a short period of time after which another repair is required. Develop appropriate technology repair, providing the required service life of the superstructure, made with the support of numerical simulation FEM. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Z. Mirski, T. Wojdat, K. Banyś, and Z. Fałek, “Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES; The repair technology of digger-excavator boom made with the support of FEM”, Weld. Tech. Rev., vol. 86, no. 9, Sep. 2014.
Section
Articles

References

Pilarczyk J. (red): Poradnik inżyniera. Spawalnictwo, tom 1 i 2, WNT Warszawa 2003, 2005.

www.e-spawalnik.pl.

PN-EN ISO 5817:2009 – Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN ISO 13920:2000 – Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych. Wymiary liniowe i kąty. Kształt i położenie.

PN-EN 1043-1:2000 – Spawalnictwo. Badania niszczące me- talowych złączy spawanych. Próba twardości. Próba twardości złączy spawanych łukowo.

PN-M-06515:1979 – Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych.

PN-EN 10025-1:2007 – Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>