Welding of Cr-Mo cast steel with rare earth elements using the TIG welding process

Andrzej Skrzypczyk, Justyna Kasińska

Abstrakt


The paper shows the effect of the welding test welded joints made of TIG welding process of G17CrMo5-5 cast steel designed to operate at elevated temperatures. The test welded joints were made on two sets of melt that are unmodi ed and with rare earth metals (MZR). Modification of cast steel was performed using mischmetal cerium mixture. The authors describe the technology of welding process with the TIG method. To determine the quality of the connections carried out macroscopic observation of joints in cross-section. Hardness distribution measurements and microscopic observations of selected joint areas were performed. The authors showed differences in properties between unmodi ed and modi ed cast steel. 


in polish

Spawanie staliwa Cr-Mo z dodatkiem pierwiastków ziem rzadkich metodą TIG

W pracy przedstawiono efekty spawania złączy próbnych wykonanych metodą TIG ze staliwa G17CrMo5-5 przeznaczonego do pracy w podwyższonych temperaturach. Wykonano złącza próbne na dwóch seriach wytopów tj. niemodyfikowanego oraz z dodatkiem metali ziem rzadkich (MZR). Mody kację staliwa prowadzono przy użyciu mieszanki cerowej w postaci mischmetalu. Autorzy opisują technologię spawania złączy próbnych metodą TIG. W celu określenia jakości wykonanych połączeń przeprowadzono obserwacje makroskopowe złączy na przekroju poprzecznym. Dokonano pomiarów rozkładu twardości oraz obserwacje mikroskopowe wybranych obszarów złączy. Autorzy wykazali różnice we własnościach pomiędzy staliwem niemody kowanym a mody kowanym.


Słowa kluczowe


cast steel; TIG welding; hardness

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Karta katalogowa zaworu zwrotnego TYP 564, www.wakmet.com.pl

R. Bęczkowski, M. Gucwa: Wybrane aspekty napraw odlewów korpusów urządzeń energetycznych, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87 (5), s. 106-109, 2015

Poradnik Inżyniera Spawalnictwo Tom 1, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

M. Gucwa, R. Bęczkowski, M. Sobala: Spawanie złączy doczołowych rur ze staliwa G17CrMo5-5 do pracy w podwyższonej temperaturze, Przegląd Spawalnictwa, vol. 87 (10), s. 84-87, 2015.

M. Gajewski, J. Kasińska: Rare earth metals in uence on mechanical properties and crack resistance of GP240GH and G17CrMo5-5 cast steels, Archives of Foundry Engineering, vol.9 (4), pp. 37-44, 2009.

J. Kasińska: Wide–ranging in uence of mischmetal on properties of G17CrMo5-5 cast steel, Metalurgija, vol. 54 (1), pp. 135-138, 2015.

PN-EN ISO 21952-A Materiały dodatkowe do spawania – Druty elektrodowe. [8] PN-EN ISO 14175:2009P Materiały dodatkowe do spawania – Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych.

PN-EN ISO 9015-1 Badania twardości prowadzone na podstawie próbek poprzecznych z metalowych złączy spawanych łukowo.

PN-EN ISO 17639 Badania niszczące spawanych złączy metali – Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.

ISO 9016:2012 Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v89i6.780

Refbacks

  • There are currently no refbacks.