Spawalność i wybrane właściwości złączy stali ulepszanych cieplnie; Weldability and some properties of welded joints of quenched and tempered steel

Krzysztof Makles

Abstrakt


W artykule przedstawiono trudności występujące przy spawaniu stali wysokowytrzymałych ulepszanych cieplnie. Omówiono problem stosowania odpowiedniego równania do wyznaczenia wartości równoważnika węgla. Przedstawiono różne metody wyznaczenia temperatury wstępnego podgrzewania w zależności od warunków spawania, w celu uniknięcia pęknięć zimnych oraz uzyskania złącza o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Oceniono plastyczność złączy spawanych niskimi parametrami bez podgrzewania wstępnego na podstawie badania udarności.

Abstract

This article describes the problems of welding high strength steel. One of the problem is using correct formula to calculate the carbon equivalent. This paper presents different methods of calculating necessary preheating temperature dependent on welding parameters. Preheating temperature is important in order to avoid cold crack- ing. The mechanical properties of joints weld without preheating temperature was rated. 


Słowa kluczowe


stale ulepszane cieplnie; równoważnik węgla; TMCP; carbon equivalent; preheating temperature; mechanical properties; temperatura podgrzewania wstępnego; właściwości mechaniczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Butnicki S.: Spawalność i kruchość stali. WNT, Warszawa 1991.

Górka J.: właściwości spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 83, Nr 12, s.31–35, 2011.

Lachowicz M., Nosko W.: Spawanie stali konstrukcyjnej weldox 700. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 82, Nr 1, s.13–18, 2010.

Pierożek B., Lassociński J.: Spawanie łukowe stali w osłonach gazowych. WNT, Warszawa 1987.

Pilarczyk J., Adamiec P.: Warunki spawania stali produkowanych przez polskie hutnictwo. Wydawnictwa Akcydensowe, Warszawa 1981.

Ship Structure Commitee: Carbon Equivalence and weldabi- lity Microalloyed Steel. Washington, 1991.

PN – EN 1011-2.

Yurioka n., Suzuki H., Ohshita S., Saito S.: Determination

of necessary Preheating Temperature in Steel welding. welding Journal, 6/1983, s. 147–153.

Bessyo K., Matsui S., Staoh K., Horikawa K., Okumura T.:

JSSC Guidance Report on Determination of Safe Preheating Conditions without Cracks in Steel Structures. Transaction of Joining and welding Research Institute, 2/1973, s. 117–126.

Wytyczne ISR B 010 firmy Liebherr.

Brózda J., Pilarczyk J., Zeman M.: Spawalnicze wykresy

przemian austenitu CTPc–S. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.

Makles K.: Praca magisterska: „Analiza wpływu rodzaju spa-

wania elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnych na cie-

pło wprowadzone” pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Kudły.

Stankiewicz M., Holloway G., Marshall A., Zhang Z., Ślązak B.: Próba udarności Charpy’ego i parametr Lateral Expansion w ocenie materiałów spawalniczych dla potrzeb kriogeniki. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 84, Nr 11, s.2–11, 2012.

Kudła K., Wojsyk K.: normowana energia liniowa a ilość ciepła wprowadzonego podczas spawania. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 82, Nr 12, s.21–25, 2010.

Melfi T.: New Code Requirements for Calculating Heat Input.

Welding Journal, 6/2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i8.54

Refbacks

  • There are currently no refbacks.