Wpływ warunków i parametrów spawania punktowego metodą GTA i PTA na własności złączy zakładkowych blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V

Andrzej Klimpel, Damian Janicki, Wojciech Lehrich

Abstrakt


W pracy badano wpływ parametrów spawania automatycznego, punktowego GTA i PTA złączy zakładkowych blach ze stopu tytanu Ti-6Al-4V na jakość, kształt oraz własności mechaniczne złączy. Badania przeprowadzono bez wykorzystania materiału dodatkowego. Wykonane złącza poddano badaniom metalograficznym makro i badaniom mikrotwardości przekroju poprzecznego. Przeprowadzono i porównano ze sobą wyniki prób: wytrzymałości złączy na rozciąganie ze ścinaniem spoin, krzyżowej próby rozciągania spoin punktowych oraz technologicznej próby wyłuskiwania wykonanych spoin. W porównaniu tym uwzględniono wyniki powyższych prób przeprowadzonych dla wykonanych dodatkowo złączy zakładkowych ze zgrzeinami oporowymi punktowymi. 

The influence of conditions and parameters of spot welding using GTA and PTA method on titanium Ti-6Al-4V alloy metal sheets overlap joints properties 

This work examines the influence of the parameters of automatic welding, GTA and PTA spot welding of titanium Ti-6Al-4V alloy metal sheets overlap joints on the quality, shape and mechanical properties of joints. The analysis was conduced without utilizing the additional materials. The joints made underwent macro metallographic examination and cross-section microhardness examination. The following tests were conducted and their results compared: combined tensile and shearing strength of welded joints, cross test of spot welds tensile strength and technological test of the welds shelling. The comparison took into account the results of the above tests conducted for additionally made overlap joints with spot resistance welds. Słowa kluczowe


automatyzacja spawania; spawanie plazmowe; MAG

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Why aren’t airplanes welded? Welding Journal, 1997, t. 76, nr 1.

Surmacki Dariusz: Spawanie punktowe metodą TIG bez materiału dodatkowego. Spajanie metali i tworzyw w praktyce, 3/2004.

Welded aluminium aircraft structures ready for take off. Welding Metal Farbrication, 1998, t. 66, nr 9.

Dobrzański L.A. : Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT 2001.

Rozumek Dariusz, Hepner Maria: Wpływ mikrostruktury stopu tytanu Ti- 6Al-4V na rozwój pęknięć zmęczeniowych. Inżynieria Materiałowa, 2/2005.

Lehrich W. : Spawanie automatyczne GTA i PTA spoin punktowych złączy zakładkowych cienkich blach ze stopu tytanu. Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel. Politechnika Śląska w Gliwicach.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v79i2-3.332

Refbacks

  • There are currently no refbacks.