Wpływ liczby napraw na właściwości złączy spawanych ze stali drobnoziarnistych

Main Article Content

Andrzej Ambroziak
Piotr Białucki
Wiesław Derlukiewicz
Artur Lange
Paweł Dudkiewicz

Abstract

Przedstawiono wyniki badań wpływu liczby procesów naprawy złączy spawanych na ich właściwości. Badaniom poddano po 5 złączy doczołowych ze stali P460NL1 oraz S355J2+N z blach o grubości 12 mm obejmujących stan po spawaniu oraz po 1, 2, 3 i 4 operacjach naprawy. Zastosowane procedury badawcze złączy odpowiadały warunkom stawianym przy kwalifikowaniu technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1. Na podstawie badań nieniszczących VT, MT i UT zakwalifikowano badane złącza do poziomu jakości B, wg PN-EN ISO 5815, co potwierdziły również badania metalograficzne. Badania wytrzymałości na rozciąganie, próby zginania, pomiary twardości i badania udarności wykazały, że liczba procesów naprawy spawaniem złączy doczołowych z badanych stali, przy założonym sposobie naprawy, wywiera niewielki wpływ na zmianę właściwości złączy spawanych. 

Influence of a number of repairs on fine grain steel welding joints properties 

The influence of quantity of joints repairs by the means of welding on properties of joints was presented. There were investigated every 5 butt weld joints made of steel P460NL1 and S355J2+N from sheet metals thickness of 12 mm after 1, 2, 3 and 4 operations of repair. The investigative procedures of joints corresponds to the conditions applied by qualifying technology of welding according to the PN-EN ISO 15614-1. On the basis of NDT tests VT, MT and UT welds in investigated joint were classified to the B level of quality according to PN-EN ISO 5815, what metallographic investigations confirmed also. The performed investigations of tensile strength, bending tests, measurements of hardness and the impact tests showed, that the quantity of processes of butt weld joints repairs, makes small influence, at set up manner of repair, on change of properties of welded joint. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Ambroziak, P. Białucki, W. Derlukiewicz, A. Lange, and P. Dudkiewicz, “Wpływ liczby napraw na właściwości złączy spawanych ze stali drobnoziarnistych”, Weld. Tech. Rev., vol. 84, no. 10, Oct. 2012.
Section
Articles

References

Pakos R., Romek E.: Konstrukcje stalowe pełnomorskie (offshore) – rodzaje, remonty. Przegląd Spawalnictwa nr 1/2009, s. 3-10.

NORSOK Standard M-101. Structural steel fabrication. October 2011, ed. 5.

OFFSHORE Standard, DET NORSKE VERITAS, DNV- -OS-C401. Fabrication and testing of offshore structures. October 2010.

Górka J.: Wpływ procesów żłobienia termicznego na właściwości stali obrobionej termomechanicznie S420 MC. Przegląd Spawalnictwa 2006, nr 9-10, s. 76-79.

Górka J.: Wpływ spawania naprawczego na właściwości złączy stali obrobionych termomechanicznie. Przegląd Spawalnictwa nr 7/2005, s. 3-7.

Dudkiewicz P.: Praca dyplomowa magisterska. Analiza i optymalizacja procesu naprawy niezgodności spawalniczych złączy spawanych. Promotor – P. Białucki, Wrocław, 2010.

PN-EN 10028-3: 2010. Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe – Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane.

PN-EN 10025-2:2007. Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN ISO 5173:2010. Badania niszczące spoin w materiałach metalowych – Badanie na zginanie.

PN-EN ISO 4136:2011. Badania niszczące złączy spawanych metali – Próba rozciągania próbek poprzecznych.

PN-EN ISO 9016:2011. Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie udarności – Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie.

PN-EN ISO 9015-1:2011. Badania niszczące złączy spawanych metali – Badanie twardości – Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>