Zakres badań nieniszczących i kryteria ich akceptacji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE w praktyce jednostki notyfikowanej 1433

Main Article Content

Łukasz Olichwer

Abstract

W artykule przedstawiono wymagania podano w normach zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE dla urządzeń takich jak kotły, zbiorniki i rurociągi technologiczne odnośnie zakresu wymaganych badań nieniszczących, zasad badania złączy w niepełnym wymiarze i kryteriów akceptacji badań nieniszczących. Omówiono spotykane w praktyce jednostki notyfikowanej UDT błędy przy sprawozdaniach z wykonanych badań nieniszczących.

Scope of non-destructive testing and it’s acceptance criteria according to standards harmonized witch the 97/23/ec directive in practice of notified body 1433 

Abstract

The paper shows the requirements set out in the stand- ards harmonized witch Directive 97/23/EC for pressure equipment such as boilers, vessels and pipelines in scope of the non-destructive testing, testing rules of partial testing and non-destructive testing acceptance criteria. Discusses errors found in non-destructive testing rapports taken from common practice of the notified body UDT. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
Łukasz Olichwer, “Zakres badań nieniszczących i kryteria ich akceptacji wg norm zharmonizowanych z dyrektywą 97/23/WE w praktyce jednostki notyfikowanej 1433”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 12, Dec. 2013.
Section
Articles

References

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.

Evaluation of the Pressure Equipment Directive Final Report October 2012 http://ec.europa.eu/enterprise/dg.

PN-EN 13445-5:2009 – nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 5: Kontrola i badania.

PN-EN 13480-5:2012 – Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania.

PN-EN 12952-6:2011 – Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocni- cze - Część 6. Badania podczas wytwarzania – sporządzanie doku- mentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów.

PN-EN 970:1999 – Spawalnictwo – Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne.

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

PN-EN 12517–1:2008 Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopów na podstawie radiografii – Poziomy akceptacji.