Metody nieniszczące w badaniach połączeń spawanych wirnika wentylatora; Non-destructive methods in the tests on welded joints of the rotor fan

Janusz Lewandowski, Dariusz Rozumek

Abstrakt


W pracy zaprezentowano krótką charakterystykę metod nieniszczących używanych do badań połączeń spawanych. Badaniom poddano wirnik wentylatora WPK 5,0 celem sprawdzenia jego przydatności do dalszej eksploatacji. Płytę czołową oraz łopaty wirnika wykonano ze stali S355. Podczas badań metodą magnetyczno-proszkową wykryto pęknięcia w niektórych złączach spawanych wirnika. Po naprawie pęknięć dokonano ponownie badań nieniszczących metodą ultradźwiękową nie stwierdzając dalszych uszkodzeń wirnika.

Abstract

The paper presents a brief description of the methods used for nondestructive testing of welded joints. Rotor fan type WPK 5.0 was examined to verify its suitability for continued service. The front plate and the rotor blades are made of steel S355. During the test cracks by magnetic-particle were detected in some of the welded joints of the rotor. non-destructive testing (ultrasonic method) was repeated after repairing cracks. This did not confirm further damage to the rotor. 


Słowa kluczowe


badania nieniszczące; złącza spawanie; nieciągłość spoiny; NDT; welded joint; discontinuity of weld seam

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139, poz. 1169, z 2006 r. nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. nr 126, poz. 855) w Dziale IV „Przewietrzanie i klimatyzacja” szczegółowo określające warunki pracy, parametry i wymagania stawiane pracującym wentylatorom.

Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące, Podstawy defektoskopii, WnT, 2001.

PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące, Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących, PKN, 2012.

PN-EN ISO 5817 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych, PKn, 2009.

PN-EN ISO 6520-1 Spawanie i procesy pokrewne – Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach, część 1: Spawanie, PKN, 2009.

PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczące spoin – Badania magnetyczno-proszkowe, PKn, 2010.

PN-EN ISO 23278 Badanie nieniszczące spoin – Badania magnetyczno-proszkowe spoin – Poziomy akceptacji, PKn, 2010.

PN-EN ISO 17635 Badania nieniszczące spoin – Zasady ogólne dotyczące metali, PKN, 2010.

PN-EN ISO 11666 Badanie nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych – Poziomy akceptacji, PKN, 2011.

PN-EN ISO 17640 Badanie nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe złączy spawanych, PKN, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i4.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.