Binarna analiza obrazów z tomografii ultradźwiękowej

Małgorzata Głąb, Krzysztof Schabowicz

Abstrakt


W artykule przedstawiono możliwość binarnej analizy obrazu uzyskanego z tomografu ultradźwiękowego dla badanych elementów betonowych dostępnych jednostronnie. Pokazano jak wygląda „obróbka” danych cyfrowych i ich wizualizacja w postaci zobrazowań, które podlegają dalszej analizie. Przeprowadzona w ten sposób analiza stwarza wiele możliwości dokładniejszej interpretacji otrzymanych wyników badań, na przykład poprzez zbudowanie histogramu w 3D przedstawiającego obraz w postaci funkcji jasności. W pracy przedstawiono jedynie kilka z wielu możliwych operacji, jakich można dokonać przy użyciu programu Wolfram Mathematica do binarnej analizy obrazu z tomografii ultradźwiękowej elementów betonowych dostępnych jednostronnie i stały się one przyczynkiem do dalszych badań. 

Binary analysis of the CT images 

Abstract

The article presents the possibility of a binary image analysis obtained with ultrasound tomography for tested concrete elements available unilaterally. It shows how looks the “processing” of digital data and their visualization as images which are subject to further analysis. The analysis carried out in this way creates many possibilities for more accurate interpretation of the obtained results, for example by constructing a histogram in 3D representing the image as a function of brightness. This paper presents only a few of the many possible operations that can be made by using Wolfram Mathematica to binary image analysis of ultrasonic tomography of concrete elements available unilaterally and they became a contribution to the further research. 
Słowa kluczowe


badania nieniszczące; ultradźwięki; analiza obrazu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Schabowicz K., Methodology for non-destructive identification of thickness of unilaterally accessible concrete elements by means of state-of-the art acoustic techniques, Journal of Civil Engineering and Management, 19 (3) (2013), pp. 325-334.

Schabowicz K., Modern acoustic techniques for testing concrete structures accessible from one side only, 15, 2015, pp. 1149-1159.

Schabowicz K., Ultrasonic tomography – The latest nondestructive technique for testing concrete members – Desription, test methodology, application axample, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14, 2014, pp. 295-303.

Schabowicz K., Suvorov V.A., Nondestructive testing of a bottom surface and construction of its profile by ultrasonic tomography, Russian Journal of Nondestructive Testing, 50, 2014, pp. 109-119.

Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1990.

Informacja ze strony www.acsys.ru

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz: Nieniszczące badania

płyt włóknisto-cementowych metodą dielektryczną, Przegląd Spawalnictwa, 11/2014, s. 24-27.

Jacek Szelążek: Próbki szklane grawerowane laserowo jako wzorce

dwójłomności w badaniach ultradźwiękowych, Przegląd Spawalnic- twa, 11/2014, s. 11-13.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i10.704

Refbacks

  • There are currently no refbacks.