Badania nieniszczące złączy spawanych metodą prądów wirowych

Main Article Content

Walentyn M. Uczanin

Abstract

W artykule przedstawiono techniki badań nieniszczących metodą prądów wirowych stosowane do kontroli konstrukcji spawanych z paramagnetycznych i ferromagnetycznych materiałów i oceny zachodzących w nich przemian strukturalnych, a także ujawnienia niezgodności w złączach spawanych. Pokazano, że specyficzne trudności w badaniach nieniszczących metodą prądów wirowych spoin wynikają z niejednorodności przewodności elektrycznej i zmian geometrii złącza. Przedstawiono wyniki opracowania technologii defektoskopii metodą prądów wirowych złączy spawanych z użyciem selektywnych przetworników prądów wirowych multidyferencjonalnego typu. Pokazano efektywność użycia do kontroli złączy spawanych dwuwymiarowej wizualizacji. Przedstawiono również wielokanałowe systemy prądów wirowych, które gwarantują podwyższenie wydajności kontroli metodą prądów wirowych złączy spawanych kosztem usuwania poprzecznego skanowania strefy spoiny. Zamieszczono też przykłady stosowania kontroli metodą prądów wirowych w skomplikowanych warunkach, np. w przypadku dla kontroli konstrukcji podwodnych. 

Nondestructive testing of welded joints by eddy current method application 

Abstract

The eddy current technologies for inspection of welded constructions made of non-ferromagnetic and ferromagnetic materials for assessment of structural changes and detection of defects in the weld zone. It is shown that the specific disturbances of eddy current testing of welds caused by in-homogeneities of electrical conductivity and geometry disturbances. The results of development of eddy current weld inspection technologies with selective multidifferential type eddy current probes application are presented. The efficiency of the application of the two-dimensional visualization for weld inspection is presented. Multichannel eddy current inspection systems that enhance the performance of eddy current testing of welds by eliminating cross-scan of the weld zone is presented. The examples of the applications of eddy current inspec- tion technologies in difficult conditions (for example for underwater constructions inspection) are presented. Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
W. M. Uczanin, “Badania nieniszczące złączy spawanych metodą prądów wirowych”, Weld. Tech. Rev., vol. 85, no. 7, Jul. 2013.
Section
Articles

References

Paton B.Je., Lasków G.I., Zywago L.I.; Specyfika utworzenia spoiny przy spawaniu wiązka elektronowa// Spawanie automatyczne, 1973, n 3, s.1÷5.

Ignatjew W.G., Rabkin D.М.; Ocena trwałości aluminium i jego stopów prze- ciw utworzeniu gorących pęknięć, Spawanie aluminium stopów kriogenicz- nego i ogólnego przeznaczenia, Pod red. D.М. Rabkina, Кijow: naukowa
Dumka, 1984, s.4÷9.

Sazonow Ju.I. Problemy diagnostyki technicznej spawania wiązką elektronową, Defektoskopia, 2006, n 12, s.70÷88.

Troickij W.А., Radko W.P., Demidko W.G.; Defekty połączeń spawanych i środka ich ujawnienia, Кijow: Wyższa szkoła,1983.,s.144

Troickij W.А., Demidko W.G.; Tendencje rozwoju teorii i praktyki kontroli nie niszczącej połączeń spawanych.- Spawanie aluminium stopów kriogenicznego i ogólnego przeznaczenia, Pod red. D.М. Rabkina, Кijow: naukowa Dumka, 1984.,s.143÷148.

Troickij W.А.; Kontrola magneto proszkowa połączeń spawanych i detali maszyn, Кijow: Feniks, 2002, s.300

Kontrola nie niszcząca. W 5 t. T.2 Akustyczne metody kontroli: poradnik, I.n. Jermolajew, n.P. Aljoszin, A.I.Potapow; Pod. red.
W.W.Suchorukowa.,Мoskwa: Wyższa szkoła, 1991, s.283

Badanie przetworników wiroprądowych dla ujawnienia niezgodności złączy spawanych cienkościennych elementów konstrukcji kosmicznych, Uczanin W.M., Cichy В.Г., Kiriczenko І.І. Elektromagnetyczna, akustyczna i optycz- na kontrola materiałów i wyrobów, Seria: Fizyczne metody i środki kontroli środowisk, materiałów i wyrobów, Lwów: Fizyko-Mechaniczny Instytut imie- nia G.W.Karpienki Państwowej Akademii nauk, 2006,Wyp. 11, s.123÷126.

Stosowanie przyrządów wiroprądowych dla ujawnienia tlenkowych powłok w spoinych spawanych wyrobów ze stopów aluminium, A.Ja. Teterko, Uczanin W.M., B.M. Rybakow, L.n. Jemeljanowa, Diagnostyka techniczna i kontrola nieniszcząca, 1989, n 2, s.66÷68.

Teterko A.Ja., nazarczuk Z.T. Selektywna wiroprądowa defektoskopia, Lwów: Fizyko-Mechaniczny Instytut imienia G.W.Karpienki Państwowej Akademii nauk, 2004, s.248

Mechanika pękania i wytrzymałość materiałów: Poradnik Pod red. W.W. Panasyuka, t. 9 : Wytrzymałość i długo trwałość materiałów awiacyjnych i ele- mentow konstrukcji O.P. Ostasz, W.M. Fedirko, Uczanin W.M. i in., Lwów: Spolom, 2007, s.1068

Właściwości kontroli wiroprądowej styków połączeń spawanych pojemności sprzętu chemicznego ze stali austenitowych, Z.A. Bernik, B.I. Kolodij, Uczanin W.M., А.А. Orłowski, Fizyko-chemiczna mechanika materia- łów, 1989, n 4, s.113÷115.

Uczanin W.M.; Metoda wiroprądowa ujawnienia niezgodności w spoinych konstrukcji spawanych z nieferromagnetycznych, Kontrola nie niszcząca i system kierowania jakością połączeń spawanych i lutowanych, Moskwa: CRDZ, 1992, s.59÷64.

Rybaczuk W. G.; Elektromagnetyczna metoda kontroli nie niszczącej strefy cieplnego wpływu złączy spawanych wyrobów aluminium, Fizyko-chemiczna mechanika materiałów, 1991, n 1, s.107÷109.

Wyznaczenie możliwości ujawnienia niezgodności złączy spawanych kosmicznych konstrukcji w warunkach działania przeszkód, Uczanin W.M., W.G. Tychyj, M.W. Chomczenko, I.I. Kyryczenko, Fizyczne metody i środki kontroli środowisk, materiałów i wyrobów, Lwów: FMI PAn, 2008, Wyp.13, s.20÷26.

Assler H. Design of Aircraft Structure under Special Consideration of nDT, 9th Europ. Conf. for nDT, Berlin. 2006 (www. ndt.net, 2006, Vol. 11, n 11).

Teterko A.Ja., Uczanin W.M. Opracowanie środków kontroli wiroprądowej spoin konstrukcji spawanych ze stopów aluminium, Metody kontroli nieniszczącej w gospodarce narodowej, Ryga: nIInTI Łotwy, 1986, s.42÷44.

Ustawienie automatyzowanej kontroli wiro prądowej złączy spawanych, Teterko A.Ja., L.F. Jakowlew, Uczanin W.M., Informacja Lwowskiego CnTIn 86-068, Lwów, 1986,4 s.

Teterko A.Ja., Uczanin W.M. Defektoskopia wiroprądowa złączy spawanych z zastosowaniem półtonowej indykacji, Diagnosty i prognozowanie niszczenia konstrukcji spawanych, 1988,Wyp. 6, s.69÷72.

Uczanin W.M. Przetwornicy wiroprądowe multy dyferencjalne i ich stosowanie, Diagnostyka techniczna i kontrola nieniszcząca,2006, n 3, s.34÷41.

Uniwersalne defektoskopy wiroprądowe OKO-01 i WD 3-71 i ich stoso- wanie dla ujawnienia utajonych niezgodności w węzłach nie rozłączanych techniki lotniczej, Uczanin W.M., Łucenko Г.Г., Dzaganian A.W. i in. Prace konferencyjne 9, j Konferencji „Kontrola nie niszcząca”, Kijów, 2007, s.139÷146.

Bondarew А.А. Stan techniki i przewag procesu spawania wiązka elektronowa konstrukcji ze stopów aluminium, Spawanie aluminium stopów krio- genicznego i ogólnego przeznaczenia, Pod red. D.М. Rabkina, Кijow: naukowa Dumka, 1984, s.10÷19.

Rabkin D.М., Woropaj n. M., Bondarew А.А.; Właściwości spawania wiązka elektronowa stopów aluminium, Spawanie automatyczne, 1971, n 2, s.48÷52.

Nondestructive Testing Handbook. Vol.4: Electromagnetic Testing (Eddy current, flux leakage and Microwave nondestructive Testing). Second edition. Edited by R.C. McMaster and P.McIntire. USA: American Society for nDT, 1986. s.677

Mok G., Uczanin W.M. Wizualizacja wyników kontroli nie niszczącej metodą wiroprądowa,Fizyczne metody i środki kontroli środowisk, materiałów i wyrobów, Lwów: FMI PAn, 2000, Wyp. 5, s.9÷16.

Uczanin W.M. Badanie i opracowanie metody wiroprądowej i środków ujawnienia i oceny niezgodności w materiałach detali maszyn latających : Autoreferat pracy doktorskiej: 05.02.11 /CnIITMASh, Moskwa, 1982, s. 21

Uczanin W.M. Defektoskopia wiroprądowa elementów konstrukcji, Fizy- ko-chemiczna mechanika materiałów, 2006, n4, s. 66÷73.

Subsurface imaging by deep penetrating eddy current tomography, A. Vertiy, S. Gavrilov, V. Uchanin et al, 10-th Intern. Workshop on Electromagne- tic nondestructive Evaluation. Michigan, USA, 1-2 June 2004, s. 91÷92.

Uczanin W.M. Stosowanie metody wiroprądowej dla ujawnienia niezgodności w materiałach ferromagnetycznych przez warstwę powłoki ochronnej, Materiały jedenastej corocznej międzynarodowej konferencji „Współczesne metody i środki kontroli nieniszczącej i diagnostyki technicznej”, Jałta, 2003, s.180÷182.