Metoda prądów wirowych w badaniu złączy spawanych – ocena głębokości wklęśnięcia lica spoiny

Main Article Content

Adam Kondej
Michał Baranowski

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań stali niestopowej S235JR metodą prądów wirowych. Celem pracy było określenie przydatności tej metody do oceny głębokości wklęśnięcia lica spoiny przy wykorzystaniu sond i defektoskopu produkcji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Przedstawiono przedmiot badań, aparaturę pomiarową oraz metodykę prowadzonych badań. Wykazano skuteczność metody prądów wirowych do oceny badanych niezgodności w oparciu o wyniki badań metodą porównawczą. 

Eddy current method of testing welded joints – depth evaluation of the weld face concavity 

Abs􏰤􏰁tract

The paper presents the eddy current method of testing welded joints of the unalloyed steel S235JR. The purpose of this study was to determine the suitability of the method for evaluation of the weld face concavity while using probes and defectoscope manufactured by Institute of Precision Mechanics. The object of study, measuring equipment and methodology of measurement were given. There was shown an efficacy of evaluation of the studied non-compliances based on the results of the comparative method. 


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Kondej and M. Baranowski, “Metoda prądów wirowych w badaniu złączy spawanych – ocena głębokości wklęśnięcia lica spoiny”, WeldTechRev, vol. 86, no. 3, Mar. 2014.
Section
Articles

References

Lewińska-Romicka A.: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.

Lewińska-Romicka A.: Badania materiałów metodą prądów wirowych, Biuro Gamma, Warszawa 2007.

Dybiec Cz.: Prądy wirowe. Metoda i aparatura pomiarowa. Zakres zastosowań, Materiały szkoleniowe IMP, Warszawa 2004.

Dybiec Cz., Włodarczyk S.: Badania nieniszczące metodą prądów wirowych – możliwości zastosowań, Ochrona przed korozją, 3/2010, s. 67÷74.

Czuchryj J.: Badania złączy spawanych wg norm europejskich, Biuro Gamma, Warszawa 2003.

Most read articles by the same author(s)