Informacje dla autorów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało miesięcznikowi Przegląd Spawalnictwa 9 punktów dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 7 stron (do 9 po uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 1 - 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy - 25 mm.

Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice - cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 85 mm, natomiast dwuszpaltowego 175 mm.

Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, podpisy rysunków i tablic przetłumaczone na język angielski.

Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR, *.AI (czcionki zamienione na krzywe).

Jednostki - układ SI.
 
Artykuł powinien zwierać:
 
 
 • informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe, 
 • imię i nazwisko,
 • afiliację autorów,
 • tytuł artykułu,
 • adres autora korespondencyjnego/głównego, 
 • streszczenie (do 0,5 strony), 
 • tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, 
 • wnioski końcowe, 
 • literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowanej w tekście,
 • sposób zapisu literatury: [1] J. Nowak, J. Kowalski, "Tytuł artykułu" Przegląd Spawalnictwa, vol.87 (1), s.58-64, 2015.
 
Autorzy otrzymują bezpłatny plik pdf ze swoją publikacją. 
 
Artykuły prosimy przysyłać pocztą elektroniczną (redakcja@pspaw.pl) lub pocztą tradycyjną na CD/DVD wraz 
z pismem przewodnim zawierającym:
 
 
 • zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie;
 • dane teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji.

Pobierz/Download Kodeks dobrych obyczajów Przeglądu Spawalnictwa

Pobierz/Download Formularz zgłoszenia artykułu 


Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.