Elssner, Michael, Chemnitz University of Technology, Germany