Analiza porównawcza wybranych cech eksploatacyjnych lin określonych różnymi metodami

Michał Styp-Rekowski, Eugeniusz Mańka, Maciej Matuszewski

Abstrakt


W pracy dokonano analizy porównawczej cech użytkowych lin nośnych wyciągu górniczego, określonych za pomocą badań magnetycznych (nieniszczących) i wytrzymałościowych (niszczących). Porównano siły zrywające: linę w całości – jej podstawową cechę eksploatacyjną, a także druty, tworzące splotki. Stwierdzono, że wartości uzyskane w analizowanych badaniach są zróżnicowane. Dokonano także analizy przyczyn, które taki obraz kształtowały. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że istnieją przesłanki opracowania sposobu wyznaczania poprawek minimalizujących różnice między wartościami uzyskanymi w badaniach magnetycznych i wytrzymałościowych. 

Comparative analysis of some rope operational features obtained by different methods 

Abstract

In this paper comparative analysis of operational features of shaft hoist rope is conducted. These features were determined by means of investigations: magnetic (non-destructive) and strength (destructive). Tensile forces: whole rope and rope strand wires are compared. It seems that values obtained by analyzed investigations are differential and depend on kind of investigations. Analysis of reasons which such image creates is realized too. On the base of conducted experimental investigations, it was found that exist premises of method determination of corrections estimation which minimize differences between features values obtained by means of magnetic and destructive strength research. 
Słowa kluczowe


linowy wyciąg górniczy, lina, cecha użytkowa liny, siła zrywająca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Norma PN-66/G-46602: Liny kopalniane wyciągowe z drutów okrągłych. Liny nośne trójkątnosplotkowe.

Norma PN-92/G-46603: Liny stalowe okrągłe. Oznaczenie stopnia zużycia metodą magnetyczną.

Norma PN-EN 12385-2:2004. Liny stalowe. Bezpieczeństwo, część 2: Definicje, oznaczenia i klasyfikacja.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002r., Nr 124, poz. 863 z 2006r., Nr 126, poz. 855 z 2010r.

Kwaśniewski J.: Badania magnetyczne lin stalowych. Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010.

Styp-Rekowski M., Mańka E.: Environmental Factors of Rope Hoisting Shaft Wear and Reliability. Proceedings of X International Conference „Tribology and Reliability”. Petersburg State Transport University Publi- shing, St. Petersburg (Russia) 2010, pp. 245-257.

Tytko A.: Eksploatacja lin stalowych. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003.

Ładecki B.: Problemy związane z wykrywaniem pęknięć zmęczeniowych osi kolejowych, Przegląd Spawalnictwa, nr 11/2014, s. 28-34.

Wojas G.: Badania nieniszczące w praktyce inspekcji dozorowej, Przegląd Spawalnictwa, nr 10/2014, s. 25-30.

Wojas G.: Zagadnienia jakości badań nieniszczących. Wymagania ogólne w zakresie kompetencji laboratoriów badawczych, Przegląd Spawalnictwa, nr 12/2015, s. 62-67.

Norma PN-68/M-80200: Liny stalowe. Podział i zasada budowy oznaczenia.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i10.696

Refbacks

  • There are currently no refbacks.