Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych; Testing the welded joints made out of martensitic steel by using the eddy current method

Main Article Content

Adam Kondej
Michał Baranowski

Abstract

W artykule opisano badania złączy ze stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4 metodą prądów wirowych. Do badań wykorzystano stacjonarne stanowisko automatyczne AutowIR-S1 opracowane i wykonane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Analizie poddano trzy rodzaje próbek: pierwszy to materiał rodzimy, drugi to złącze spawane bez wad, natomiast trzeci to złącze z wykrytymi pęknięciami spoiny. Przedstawiono aparaturę pomiarową oraz metodykę badań. wykazano skuteczność metody prądów wirowych w wykrywaniu przebiegu spoiny oraz detekcji pęknięć.Abstract This paper describes testing the welded joints made out of martensitic steel X5CrNiCuNb16-4 by using the eddy current method. The study used stationary automatic stand AutowIR-S1 developed and manufactured at the Institute of Precision Mechanics. Three kinds of specimens were examined: first entirely made out of base metal, second welded without defects, third welded with cracks. The measurement equipment and the methodology of the study was given. The effectiveness of the eddy current method was demonstrated in detecting the course of the weld and the presence of cracks. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
A. Kondej and M. Baranowski, “Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych; Testing the welded joints made out of martensitic steel by using the eddy current method”, WeldTechRev, vol. 86, no. 6, Jun. 2014.
Section
Articles

References

Lewińska-Romicka A.: Badania materiałów metodą prądów wirowych. Biuro Gamma. warszawa 2007.

Dybiec Cz., włodarczyk S.: Badania nieniszczące metodą prądów wirowych–możliwości zastosowań. Ochrona przed korozją, nr 3/2010, s. 67-74.

Dybiec Cz.: Prądy wirowe. Metoda i aparatura pomiarowa. Zakres zastosowań. Materiały szkoleniowe IMP. Warszawa 2004.

Babul T., Jończyk S., Samborski T., Włodarczyk S.: wykrywanie
niejednorodności materiału i lokalnych zmian mikrostruktury metodą prądów wirowych. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, Nr 12, s. 25-28, 2013.

Babul T., Jończyk S., Samborski T.: Ocena lokalnych wad mikrostruktury – korelacja wyników pomiarów wiroprądowych i oznaczeń mikrotwardości. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86, Nr 3, s. 11-17, 2014.

Kondej A., Baranowski M., niedźwiedzki K., Jończyk. S., Szczepański A.: Automatyczne stanowisko do badań nienisz- czących metodą prądów wirowych. Inżynieria Powierzchni, nr 1/2014, s. 57-62.

Most read articles by the same author(s)