Badania złączy spawanych ze stali martenzytycznej metodą prądów wirowych; Testing the welded joints made out of martensitic steel by using the eddy current method

Adam Kondej, Michał Baranowski

Abstrakt


W artykule opisano badania złączy ze stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4 metodą prądów wirowych. Do badań wykorzystano stacjonarne stanowisko automatyczne AutowIR-S1 opracowane i wykonane w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej. Analizie poddano trzy rodzaje próbek: pierwszy to materiał rodzimy, drugi to złącze spawane bez wad, natomiast trzeci to złącze z wykrytymi pęknięciami spoiny. Przedstawiono aparaturę pomiarową oraz metodykę badań. wykazano skuteczność metody prądów wirowych w wykrywaniu przebiegu spoiny oraz detekcji pęknięć.

Abstract

This paper describes testing the welded joints made out of martensitic steel X5CrNiCuNb16-4 by using the eddy current method. The study used stationary automatic stand AutowIR-S1 developed and manufactured at the Institute of Precision Mechanics. Three kinds of specimens were examined: first entirely made out of base metal, second welded without defects, third welded with cracks. The measurement equipment and the methodology of the study was given. The effectiveness of the eddy current method was demonstrated in detecting the course of the weld and the presence of cracks. 


Słowa kluczowe


metoda prądów wirowych; złącza spawane; wykrywanie pęknięć; stanowisko automatyczne; eddy current method; welded joints; detection of cracks; automatic stand

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lewińska-Romicka A.: Badania materiałów metodą prądów wirowych. Biuro Gamma. warszawa 2007.

Dybiec Cz., włodarczyk S.: Badania nieniszczące metodą prądów wirowych–możliwości zastosowań. Ochrona przed korozją, nr 3/2010, s. 67-74.

Dybiec Cz.: Prądy wirowe. Metoda i aparatura pomiarowa. Zakres zastosowań. Materiały szkoleniowe IMP. Warszawa 2004.

Babul T., Jończyk S., Samborski T., Włodarczyk S.: wykrywanie

niejednorodności materiału i lokalnych zmian mikrostruktury metodą prądów wirowych. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 85, Nr 12, s. 25-28, 2013.

Babul T., Jończyk S., Samborski T.: Ocena lokalnych wad mikrostruktury – korelacja wyników pomiarów wiroprądowych i oznaczeń mikrotwardości. Przegląd Spawalnictwa, Vol. 86, Nr 3, s. 11-17, 2014.

Kondej A., Baranowski M., niedźwiedzki K., Jończyk. S., Szczepański A.: Automatyczne stanowisko do badań nienisz- czących metodą prądów wirowych. Inżynieria Powierzchni, nr 1/2014, s. 57-62.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v86i6.66

Refbacks

  • There are currently no refbacks.