Welded butt joints in railway bridges according to Fitness for Purpose

Bernard Wichtowski

Abstrakt


X-ray studies of 155 railway bridges, built between 1936-1975, showed in their welded butt joints occurrence of welding imperfections unacceptable by the standards of reception. For welds with internal cracks the fatigue strength was determined. Analysis of such joints in bridges on the line Katowice - Tczew showed that they are able to carry the load safely during use. For their analysis the criterion of Fitness for Purpose was applied. 


in polish

Spawane złącza doczołowe w mostach kolejowych w świetle kryterium Przydatności Użytkowej Konstrukcji

Badania rentgenograficzne 155 mostów kolejowych, wybudowanych w latach 1936-1975, wykazały w ich spawanych złączach doczołowych występowanie niezgodności spawalniczych niedopuszczalnych przez normy odbioru. Dla spoin z pęknięciami wewnętrznymi określono ich wytrzymałość zmęczeniową. Analiza takich spoin w mostach na linii Katowice – Tczew wykazała, że są one w stanie bezpiecznie przenosić obciążenia eksploatacyjne. Przy ich analizie zastosowano kryterium Przydatności Użytkowej Konstrukcji. 


Słowa kluczowe


steel bridges; fusion-welded joints; imperfections

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Senkara J.: Czy złącze musi być najsłabszym miejscem konstrukcji? Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, nr 5/2003.

Ferenc K., Ferenc J.: Współczesne technologie spawania i kontrola jakości konstrukcji budowlanych. XIX Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 2004.

Czuchryj J., Sikora S. Staniszewski K.: Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach kontrolowanych radiograficzne na podstawie poziomu jakości B+ wg PN-EN 1090-2. Przegląd Spawalnictwa, nr 3/2013.

Wichtowski B: W sprawie nowych wymagań jakościowych dotyczących połączeń spawanych w mostach stalowych, Inżynieria i Budownictwo, nr 5/2015.

Hołowaty, J., Wichtowski B.: Testing of Welded Joints in Steel Bridges to European Standards, Steel Bridges: Innovation & New Challenges 2015. International Symposium, Istambul 2015.

Wichtowski B., Hołowaty J.: Badania złączy spawanych w mostach stalowych według wymagań norm PN-EN 1090-2 i PN-EN ISO 5917. Inżynieria i Budownic- two, 3/2016,

Wichtowski B.: Wytrzymałość zmęczeniowa spawanych złączy doczołowych w stalowych mostach kolejowych. Prace Naukowe PS nr 572, Szczecin 2002.

Kocanda S.: Zmęczeniowe pękanie metali. WNT, Warszawa 1985.

Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, tom. 1. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.

Rykaluk K. Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. DWE, Wrocław 1999.

Fisher J.W., Mertz D.R.: Hundreds of bridges – thousands of cracks. Civil Engineering (ASCE), No 4, 1985.

Rykaluk K., Wichtowski B.: Wytrzymałość konstrukcji mostowej z pęknięciami w spawanych złączach czołowych. Materiały XLIII Konferencji Naukowej KI- LiW PAN i KN PZITB, t.5, Krynica-Poznań 1997.

Fabiszewski A.: Dotychczasowe badania rentgenograficzne konstrukcji mostowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 6, Technika z.4, PWN, Poznań 1958.

Fabiszewski A.: Warunki naprężeniowe powstawania kruchych pęknięć w konstrukcjach stalowych pod wpływem wad spawalniczych. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 29, Prace Monograficzne nr 4, Szczecin 1962.

Ostapiuk H., Wichtowski B.: Stan złączy spawanych w eksploatowanych mostach kolejowych w świetle badań rentgenograficznych. Inżynieria i Budownic- two, nr 10/1991.

PN-EN 1090-2 + A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

PN-EN ISO 5817:2014 Spawanie-Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.

Wiśniewski D., Majka M., Bień J.: Ocena nośności mostów w okresie ich eksploatacji – doświadczenia krajowe i zagraniczne. Inżynieria i Budownictwo, nr 7-8/2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i5.609

Refbacks

  • There are currently no refbacks.