Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu dla różnych materiałów platerowanych wybuchowo

Grzegorz Kwiatkowski, Dariusz Rozumek

Abstrakt


W pracy opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych dla trzech różnych bimetali uzyskanych metodą zgrzewania wybuchowego. W każdym przypadku był jednakowy materiał podstawowy – stal węglowa P355NH, zaś materiały nakładane to: stale austenityczne 316L, 254SMO oraz super duplex (50% struktury ferrytycznej, 50 % struktury austenitycznej). Próbki o przekroju poprzecznym prostokątnym poddano badaniom zmęczeniowym na zginanie przy średniej wartości naprężenia równej zero i o stałej amplitudzie momentu równej 19,41 N•m. Propagacja pęknięcia mierzona była za pomocą przenośnego mikroskopu z mikrometrem znajdującym się przy maszynie zmęczeniowej. 

Cracks growth under cyclic bending for different materials made by explosive cladding 

Abstract

This paper describes fatigue cracks growth in three different bimetallic made by explosive cladding. In any case, it was the same base material - carbon steel P355NH, and clad materials are: austenitic stainless steel 316L, 254SMO and super duplex (50% ferritic structure, 50% of the austenitic structure). Specimens of rectangular cross-section was subjected to fatigue bending with of the stress mean value equal zero and of constant amplitude equal to 19.41 N•m. The crack propagation was measured using a portable microscope with a micrometer located on the fatigue stand 
Słowa kluczowe


zgrzewanie wybuchowe; stale, zginanie; zmęczenie; twardość; explosive welding; steels; bending; fatigue; hardness

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Crossland B., Explosive welding of metals and its application, Claredon Press, Oxford, 1982.

Prażmowski M., Paul H., Rozumek D., Marcisz E., Influence of the microstructure near the interface of the fatigue life of explosively welded (carbon steel)/Zr clads, Key Engineering Materials, Vols. 592-593, 2014, pp. 704-707.

Bański R., Rozumek D. Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal – tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego. Przegląd Spawalnictwa 4/2014.

Kwiatkowski G. Praca dyplomowa pt. Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości złączy bimetalicznych stal – tytan. Opole 2013.

ASTM A-264-03 Standard Specification for Stainless Chromium-Nickel Steel-Clad Plate.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v88i4.595

Refbacks

  • There are currently no refbacks.