Badania złączy spawanych techniką phased array w świetle wymagań PN-EN ISO 13588

Sławomir Mackiewicz

Abstrakt


W pracy opisano podstawowe zasady ultradźwiękowych badań złączy spawanych techniką phased array zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 13588. Przedstawiono zakres i obszar zastosowania normy. Opisano typy skanów ultradźwiękowych zalecanych przez normę do badań spoin przy różnych poziomach techniki badania. Omówiono najważniejsze kalibracje systemów PA oraz inne aspekty ich przygotowania do badań spoin. Opisano metodykę wykonywania badań oraz oceny ich wyników wskazując na aspekty specyficzne dla zautomatyzowanej techniki phased array. Najważniejsze zagadnienia zilustrowano przykładami zaczerpniętymi z własnych badań oraz nadzorowanych wdrożeń. Wskazano na kluczowe znaczenie wprowadzonej normy dla upowszechnienia badań złączy spawanych techniką phased array. 

Ultrasonic testing of welds with phased array according to PN-EN ISO 13588 standard 

Abstract

The paper describes fundamental principles of ultrasonic testing of welded joints with phased array technique in line with PN-EN ISO 13588 standard. The scope of the standard was first explained. After that the different modes of phased array scanning were explained with reference to the testing levels. The most important cali- brations and setups of PA systems were also described. Then the methodology of phased array weld testing was briefly described with specific attention to aspects char- acteristic to phased array technique. The most important topics were illustrated with examples taken from author’s own practice and training experience. The paper emphasizes the importance of the newly introduced standard for wider implementation of phased array technology in weld testing. 
Słowa kluczowe


badania NDT; UT; technika phased array; badanie spoin; phased array technology; welded joints testing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PN-EN ISO 13588 Badania nieniszczące spoin – Badanie ultradźwiękowe - Stosowanie technologii zautomatyzowanej głowicy mozaikowej.

ASTM E2700-14 Standard Practice for Contact Ultrasonic Testing of Welds Using Phased Arrays.

S. Mackiewicz, M. Zgutka, Ultradźwiękowe badania złączy spawanych techniką phased array, Materiały XXI Seminarium Nieniszczące Badania Materiałów, Zakopane, 18-20 marca 2015.

PN-EN ISO 17640 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Techniki, poziomy badania i ocena.

PN-EN ISO 11666 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji.

Introduction to Phased Array Ultrasonic Technology Applications., R/D Tech Guideline., 2004, 2005, 2007 by Olympus NDT

Advances in Phased Array Ultrasonic Technology Applications., Advanced Practical NDT Series, Olympus NDT, 2007
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.556

Refbacks

  • There are currently no refbacks.