Zagadnienia jakości badań nieniszczących Wymagania ogólne w zakresie kompetencji laboratoriów badawczych

Grzegorz Wojas

Abstrakt


W referacie zaprezentowano zagadnienia jakości badań nieniszczących omawiając kluczowe elementy systemu badań nieniszczących, w ujęciu spełnienia wymagań PN-EN ISO/IEC 17025. Przekrojowo, w formie przeglądu aktualnych wydań norm, przedstawiono główne aspekty systemu badań laboratoryjnych ze szczególnym naciskiem na kryteria oceny wyników badań, na przykładzie badań złączy spawanych oraz zasad protokołowania. W opracowaniu przedstawiono również aktualne warunki i wymagania dla laboratoriów, które są oceniane w procesie uznawania laboratoriów, uzupełniając je najczęściej pojawiającymi się spostrzeżeniami zespołów oceniających laboratoria. 

Quality issues of non-destructive testing – general requirements for the competence of testing laboratories 

Abstract

The paper presents the issues of quality of NDT dis- cussing the key elements of the non-destructive testing system, in terms of meeting the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025. Across the board, in the form of a review of the current editions of standards, outlined the main aspects of the laboratory tests with particular emphasis on the evaluation criteria of research results, on the basis of testing of welded joints and the rules for logging. The current conditions and requirements for laboratories that are evaluated in the laboratories recognition process performed by UDT are discussed, supplementing the most frequently occurring insights of laboratories as- sessing teams. Słowa kluczowe


badania nieniszczące; złącza spawane; normy; uznawanie laboratoriów; non-destructive testing; evaluation criteria; welded joints; standards; recognition of laboratories

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

“Międzynarodowy Słownik Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologii”- Wydanie polskie; GUM; Warszawa; 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.26628/wtr.v87i12.547

Refbacks

  • There are currently no refbacks.